آثار برگزیده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در جشنواره ها و رویدادهای علمی

آثار برگزیده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در جشنواره ها و رویدادهای علمی

عنوانمؤلفگروه جشنوارهدورهسالرتبه
حکمت اشراق (جلد 1 و 2)سید یدالله یزدان پناهفلسفه علوم انسانیکتاب سال حوزهسیزدهمین1390برگزیده
بهداشت روانیمحمد رضا سالاری فر، محمدصادق شجاعی، سید مهدی موسوی اصل، محمد دولتخواهروان شناسیکتاب سال حوزهسیزدهمین1390برگزیده
فلسفه تربیت اسلامیبهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب سال حوزهسیزدهمین1390شایسته تقدیر
بررسی تحول ایمان به خدا در دوره کودکی و نوجوانی و آغاز جوانی (پایان‌نامه)محمود نوذریعلوم تربیتیکتاب سال حوزهسیزدهمین1390برگزیده
حقوق قرارداد‌ها در فقه امامیهسیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورحقوقکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانبیست و نهمین1390برگزیده
نظریه تفسیر متناحمد واعظیقرآن پژوهیکتاب فصلبیستمین1391برگزیده
حکمت اشراقسید یدالله یزدان پناه، دکتر مهدی علیپورفلسفه علوم انسانیجشنواره بین المللی فارابیششمین1391سوم
هستی و چیستی در مکتب صدراییغلامرضا فیاضی و دکتر حسینعلی شیدانشیدفلسفه و کلامجشنواره بین المللی فارابیششمین1391سوم
فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانیفصلنامه روش‌شناسی علوم انسانیفلسفه علوم انسانیجشنواره بین المللی فارابیششمین1391برتر
خانواده در اسلامحسین بستانجامعه‌شناسیکتاب سال دانشجویینوزدهمین1391شایان تقدیر
محکم و متشابهطیب حسینی دکتر اسعدیقرآن پژوهیکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانسیامین1391شایسته تقدیر
فلسفه دین دیوید هیوممحمد فتحعلی خانیفلسفه و کلامکتاب سال حوزهچهاردهمین1391برگزیده
نظریه تفسیر متناحمد واعظیقرآن پژوهیکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانسی امین1391شایسته تقدیر
درآمدی بر دانش مفردات قرآنسید محمود طیب حسینیقرآن پژوهیکتاب سال حوزهچهاردهمین1391برگزیده
ارزش معرفت شناختی تجربه دینی(ترجمه)علی شیروانی و حسینعلی شیدانشیدفلسفه و کلامکتاب فصلبیست و چهارمین1391شایسته تقدیر
تروریسم از منظر حقوق اسلام و اسناد بین المللیسید حسین هاشمیحقوقکتاب سال حوزهچهاردهمین1391شایسته تقدیر
مبانی بخش عمومی در اقتصاد اسلامیحسن آقا نظریاقتصادجشنواره پژوهش‌های برتر مالیاتی و مالیه عمومیهشتمین1392برگزیده
بررسی تاریخی تعامل فکری و سیاسی امامیهمحمد رضا بارانیتاریخ اسلامکتاب فصلبیست و پنجمین1392شایسته تقدیر
بررسی فقهی اصل در روابط خارجه دولت اسلامیسید جواد ورعیحقوقجشنواره بین المللی امام خمینیاولین1392شایسته تقدیر
نقـد و بررسی منابع تاریخی فتوح در سه قرن اول هجری با رویکرد فتوح ایرانحسین عزیزیتاریخ اسلامکتاب سال حوزهپانزدهمین1392شایسته تقدیر
پارادایم‌های تحقیق در علوم انسانیسید حمید رضا حسنیفلسفه علوم انسانیکتاب سال حوزهپانزدهمین1392شایسته تقدیر
معیار پذیری تفسیر قرآن، رهیافت‌ها و چالش‌هاعلی فتحیقرآن پژوهیکتاب سال حوزهپانزدهمین1392شایسته تقدیر
حقوق تربیتی کودک در اسلاممحمد علی حاجی ده آبادیعلوم تربیتیکتاب سال حوزهپانزدهمین1392شایسته تحسین
نقش اصحاب امامان شیعه در اعتلای فرهنگ و تمدن اسلامیحسین حسینیان مقدمتاریخ اسلامکتاب سال حوزهپانزدهمین1392شایسته تقدیر
پژوهشی در نسبت میان قرآن و فرهنگ زمانهمحمد باقر سعیدی روشنقرآن پژوهیکتاب فصلبیست و هفتمین1393شایسته تقدیر
اصول فقه کاربردی جلد (3)حسین قافیحقوقکتاب سال دانشجوییبیست و یکمین1393کتاب برتر
نظریه سازی دینی در علوم اجتماعیحسین بستانجامعه شناسیکتاب سال حوزهشانزدهمین1393برگزیده
چیستی قانون طبیعتترجمه: امیر دیوانیفلسفه علوم انسانیکتاب سال حوزهشانزدهمین1393شایسته تقدیر
روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمانمحمد تقی ایمانفلسفه علوم انسانیکتاب برتر دانشگاهیبیست و سومین1393شایسته تقدیر
تحول نظام قضایی ایران در دوره پهلوی اولحسن زندیهتاریخ اسلامکتاب برتر دانشگاهیبیست و سومین1393شایسته تقدیر
اصول روان درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامیمسعود جان بزرگی زیر نظر سید محمد غرویروان شناسیکنگره دبیرخانه دین پژوهاندهمین1394پژوهش برگزیده
بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنیسید جواد ورعیحقوقکنگره دبیرخانه دین پژوهاندهمین1394پژوهش برگزیده
تحول گفتمان در گزارش واقعه کربلاسید رقیه میر ابوالقاسمیتاریخ اسلامجشنواره کتاب سال عاشورا - جایزه دعبلنخستین1394برگزیده
بررسی مسائل تربیتی جوانان در روایاتسید علی حسینی زاده محمد علی حاجی ده آبادیعلوم تربیتیجشنواره علامه طباطبایینخستین1394دوم
نقد و بررسی منابع تاریخی فتوح در سه قرن اول هجریحسین عزیزیتاریخ اسلامکتاب سال اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور (نشان دهخدا)اولین1394برگزیده
تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلامیعبدالرحیم قنواتتاریخ اسلامکتاب سال اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور (نشان دهخدا)اولین1394شایسته تقدیر
فلسفه نظری تاریخمجید کافیجامعه شناسیکتاب سال حوزههفدهمین1394برگزیده
فلسفه تعلیم و تربیت مشاءمحمد داوودیعلوم تربیتیکتاب سال حوزههفدهمین1394شایسته تحسین
مباحث معرفت شناسی در فلسفه اسلامییارعلی کردفیروزجاییفلسفه و کلامکتاب سال حوزههفدهمین1394شایسته تحسین
ساختار شخصیت از دیدگاه اسلام در چارچوب رویکرد صفت(پایان نامه)محمد صادق شجاعیروان شناسیکتاب سال حوزههفدهمین1394برگزیده
ساختار شخصیت از دیدگاه اسلام در چارچوب رویکرد صفت(پایان نامه)محمد صادق شجاعیروان شناسیجشنواره بین المللی شیخ طوسی1394دوم
توانمند سازی منابع انسانی در نظام ارزشی اسلامامبر حمزه مهرابیمدیریتکتاب سال پاسداران اهل قلمیازدهمین1395اول
نماز و کاهش آسیب های اجتماعیمحمد داوری ، علی سلیمیجامعه شناسیاجلاس سراسری نمازبیست و پنجمین1395برگزیده
قواعـد تفسیر قرآنعلی اکبر باباییقرآن پژوهیکتاب سال حوزههجدهمین1395برگزیده
جامعه شناسی جنسیت با رویکرد اسلامیحسین بستانجامعه شناسیکتاب سال حوزههجدهمین1395شایسته تقدیر
معرفت شناسی در قرآنمحمد تقی فعالیقرآن پژوهیکتاب سال حوزههجدهمین1395شایسته تحسین
نظریه‌سازی دینی در علوم اجتماعیحسین بستانجامعه شناسیجشنواره کتاب دین و پژوهش های برترششمین1395شایسته تقدیر
تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلامیعبدالرحیم قنواتتاریخ اسلامجشنواره کتاب دین و پژوهش های برترششمین1395شایسته تقدیر
مصر پس از اسلامفیروز آزادیتاریخ اسلامهفته پژوهش دانشگاه فرهنگیان1395برتر
الگوی مدیریت اثر بخش مسجدرسول عباسیمدیریتجشنواره بین المللی فارابیهشتمین1395برگزیده
نمایش ۱۰۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۱۹۱ مورد.

آخرین ویرایش۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰