کرسی ترویجی واکاوی معنای نسائنا در آیه مباهله بر اساس روش تفسیر ادبی معاصر (نظریه امین خولی)

دبیر علمی: دکتر محمد اسعدی
کرسی ترویجی واکاوی معنای نسائنا در آیه مباهله بر اساس روش تفسیر ادبی معاصر (نظریه امین خولی)
علی راد

ناقد

دکتر محمد اسعدی

دبیر علمی


لینک دانلود فایل

نظر شما :