فتح الله نجارزادگان

فتح الله نجارزادگان

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

متن آموزشی حزب مفصل (سوره‌های قاف تا ناس)

متن آموزشی حزب مفصل (سوره‌های قاف تا ناس)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

علوم قرآنی‌۲(اعجاز، تحریف ناپذیری)

علوم قرآنی‌۲(اعجاز، تحریف ناپذیری)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: فتح الله نجارزادگان

قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

تفسیر موضوعی قرآن کریم

تفسیر موضوعی قرآن کریم

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: فتح الله نجارزادگان

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

بررسی تطبیقی مبانی تفسیر قرآن در دیدگاه فریقین

بررسی تطبیقی مبانی تفسیر قرآن در دیدگاه فریقین

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: فتح الله نجارزادگان

قیمت : ۵۶٬۰۰۰ ریال