حسین قافی

حسین قافی

پست الکترونیکی:

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

اصول فقه کاربردی (جلد سوم) اصول عملیه و تعارض ادله

اصول فقه کاربردی (جلد سوم) اصول عملیه و تعارض ادله

پدیدآورنده: حسین قافی, سعید شریعتی

قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۹

اصول فقه کاربردی  جلد دوم (ادله و منابع فقه)

اصول فقه کاربردی جلد دوم (ادله و منابع فقه)

پدیدآورنده: حسین قافی, سعید شریعتی

قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

اصول فقه کاربردی ۱ (مباحث الفاظ)

اصول فقه کاربردی ۱ (مباحث الفاظ)

پدیدآورنده: حسین قافی, سعید شریعتی

قیمت : ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸