دکتر مجید کافی

دکتر مجید کافی

پست الکترونیکی:

کتاب‌ها - پدیدآورنده

کتاب تاریخ در قرآن

کتاب تاریخ در قرآن

پدیدآورنده: دکتر مجید کافی

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

جامعه‏ شناسى معرفت

جامعه‏ شناسى معرفت

داور: محمد توکل

قیمت : ۸۲۳٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۹

فلسفه تحلیلی تاریخ تحلیل فلسفی معرفت‌های تاریخی

فلسفه تحلیلی تاریخ تحلیل فلسفی معرفت‌های تاریخی

پدیدآورنده: دکتر مجید کافی

قیمت : ۴۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۹

نظریه اجتماعی ارتباط در قرآن

نظریه اجتماعی ارتباط در قرآن

پدیدآورنده: دکتر مجید کافی

قیمت : ۱۲۷٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

فلسفه علم و علم دینی با تاکید بر آیات قرآن

فلسفه علم و علم دینی با تاکید بر آیات قرآن

پدیدآورنده: دکتر مجید کافی

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

سبک زندگی اجتماعی با تاکید برآیات قرآن

سبک زندگی اجتماعی با تاکید برآیات قرآن

پدیدآورنده: دکتر مجید کافی

قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷