شادی نفیسی

شادی نفیسی

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

جریان شناسی تفسیر علمی

جریان شناسی تفسیر علمی

پدیدآورنده: شادی نفیسی

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب

تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب

پدیدآورنده: شادی نفیسی

قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸