دکتر محمد اسعدی

دکتر محمد اسعدی

پست الکترونیکی:

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

جریان شناسی معتزلی

جریان شناسی معتزلی

پدیدآورنده: دکتر محمد اسعدی

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

جریان شناسی تفسیر روایی

جریان شناسی تفسیر روایی

پدیدآورنده: دکتر محمد اسعدی

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

جریان شناسی تفسیر اجتماعی عقلی

جریان شناسی تفسیر اجتماعی عقلی

پدیدآورنده: دکتر محمد اسعدی

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

علوم قرآنی ۳

علوم قرآنی ۳

پدیدآورنده: دکتر محمد اسعدی

قیمت : ۴۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

جریان شناسی تفسیر قرآن‌گرا

جریان شناسی تفسیر قرآن‌گرا

پدیدآورنده: دکتر محمد اسعدی

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

دانش قرآنی محکم و متشابه

دانش قرآنی محکم و متشابه

پدیدآورنده: دکتر محمد اسعدی

قیمت : ۴۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۴۰۰