دکتر محمدباقر سعیدی روشن

دکتر محمدباقر سعیدی روشن

پست الکترونیکی:

دانشیار گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه