پیشنهاد طرح پژوهشی

پیشنهاد طرح پژوهشی
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • مقطع تحصیلی*
  3
 • رشته تحصیلی*آخرین مقطع
  4
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  5
 • موضوع طرحنامه*با کدام یک از گروه های پژوهشی ما مرتبط است؟
  مدیریت
  اقتصاد
  جامعه شناسی
  علوم سیاسی
  6
 • فایل طرح نامه*فایل خود را آپلود کنید آپلود
   7