تلفن همه اعضا

لطفا قبل از شماره های جدول زیر شماره 32111 را شماره گیری کنید. پیش شماره قم 025 است.


تلفن های ضروری فروش اینترنتی کتاب

نمایندگی فروش حضوری تهران 66402600 و 09127112024

نمایندگی فروش حضوری قم و واحد ارسال خریدهای اینترنتی: تحریر اندیشه قم ؛ 09196525943 ؛ 02537842635

مسئول انتشارات و امور فروش کتاب: 02532111280

روابط عمومی و امور سایت: 02532111204

جایگاه / سمتگروه / واحدنام خانوادگینامتلفن
حراست - تلفن مستقیمحراست--230
حراست - فکس مستقیمحراست--32806002
کارشناس مسئول تشکیلات و طبقه بندی مشاغلمدیریت بودجه، تشکیلات--226
تاسیساتمدیریت منابع انسانی و پشتیبانی--233
معاون مدیریت امور پژوهشی و همکاری های علمیمدیریت پژوهشسلطانیفرهاد236
رئیس اداره امور دفتری و دبیرخانه مرکزیحوزه ریاستاحسانیمحسن252
تلفکس دفتر ریاستحوزه ریاستاحسانیمحسن32806006
رئیس اداره دریافت، پرداخت و اعتباراتمدیریت مالیاخلاقیمهدی213
کتابدارکتابخانهاسدیمحسن303
مسئول دفتر معاونت پژوهش، آموزش و فناوریمعاونت پژوهش، آموزش و فناوریاسلام بیگیحسن331
رئیس اداره آماده سازی ونشرمدیریت پژوهشاسلامیسیدعدنان240
رئیس اداره تنظیم حساب و رسیدگی به اسناد و اموالمدیریت مالیاسماعیلیحسن212
رئیس اداره خدمات فنی و تامین منابع (کتابخانه)کتابخانهاصغرپورداود305
نمایندگی و واحد ارسال فروش اینترنتیانتشارات - مجتمع ناشران قم - کتاب (تحریر اندیشه)امامسیدمحمد2537842635
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیآذربایجانیمسعود318
هیئت علمی گروه علوم سیاسیپژوهشکده علوم اجتماعی / علوم سیاسیآقاجانی قنادعلی403
کارشناس روابط عمومیروابط عمومیبراتیعلی234
امور پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیبرزگرمرتضی355
رئیس اداره پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم رفتاری / روانشناسی، علوم تربیتی، خانواده، فلسفه علوم انسانیبرزگرمرتضی355
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیبستانحسین211
هیئت علمی- بازنشستهپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتیبهشتیمحمد322
کارشناس پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اجتماعی / اقتصادبیاتیابوالفضل351
کارشناس پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اجتماعی / علوم سیاسیبیاتیابوالفضل351
مرکز مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره خانوادهمرکز مشاورهپذیرشپذیرش298-299
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیپناهیعلی احمد408
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / مدیریتتوکلیعبد اله316
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / فلسفه و کلامتوکلیمحمد هادی371
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیجان بزرگیمسعود406
کارشناس کارگزینیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیجعفریداود217
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیجوان آراستهحسین378
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / فلسفه علوم انسانیحسنیسید حمید رضا210
معاون پژوهشی، آموزشی و فناوری اطلاعات و رئیس پژوهشکده علوم اجتماعیمعاونت پژوهشی، آموزشی و فناوری اطلاعاتحسینیسید رضا331
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه های مدیریت، جامعه شناسیحسینیسیدمحمدامین329
رئیس اداره کارگزینیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیحسینی طایقانیحسین231
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامحسینیان مقدمحسین402
هیئت علمی، دبیرخانه هیئت اجرائی جذبپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتیحسینی‌زادهسید علی281
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیحکیمیانعلی محمد260
مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداریمدیریت بودجه، تشکیلاتخالصیداود223
مدیر امور مالیمدیریت مالیاخلاقیمهدی218
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامخانجانیقاسم407
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / مدیریتخدمتیابوطالب314
کارشناس پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم رفتاری / امور برگزاری رویدادهای علمی پژوهشکدهخزاعلیعنایت الله275
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامداداش نژادمنصور319
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیدانش پژوهمصطفی327
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیداوریمحمد336
هیئت علمی، مدیر گروه علوم تربیتیپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتیداوودیمحمد372
امین اموالمدیریت مالیدهقانیمحمد214
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتیرفیعیبهروز339
مدیر کتابخانه، مرکز اسناد و مدارک علمی و اطلاع رسانیکتابخانهساجدیمحمد301
هیئت علمی، مدیر گروهخانوادهسالاری فرمحمدرضا320
هیئت علمی، رئیس مرکز فناوریپژوهشکده علوم اسلامی / قرآن پژوهیسرخه ایاحسان267
مسئول دبیرخانهحوزه ریاستسعادتیعلی222
فکس دبیرخانهدبیرخانهسعادتیعلی32803090
رئیس پژوهشگاهریاستسعیدی روشنمحمد باقر252
مشاور امور حقوقی و قراردادهاحقوقیسلطانیحسن225
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیسلیمیعلی312
ادمین سایتروابط عمومیسلیمیمحمد204
رئیس اداره روابط عمومیروابط عمومیسلیمیمحمد204
هیئت علمی، مدیر گروه علوم سیاسیپژوهشکده علوم اجتماعی / علوم سیاسیشجاعیانمحمد338
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیشریفی نیامحمدحسین-
هیئت علمی/ مدیر گروه مدیریتپژوهشکده علوم اجتماعی، مدیریتشفیعیعباس203
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / فلسفه و کلامشیدانشیدحسینعلی353
هیئت علمی، مدیر گروه فلسفه و کلامپژوهشکده علوم اسلامی / فلسفه و کلامشیروانیعلی335
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوقطالبیمحمد حسین337
رئیس اداره پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اجتماعی / مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی، جامعه شناسیطوسیسیدعلی359
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / قرآن پژوهیطیب حسینیسید محمود324
کارشناس پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامعابدینیابراهیم375
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیعابدینیابراهیم375
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اسلامی / گروه های حقوق و فقه اجتماعی، تاریخ اسلامعابدینیابراهیم375
هیئت علمیدانشگاه اسلامیعباسی فرداحمد294
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / مدیریتعبدالهیعلی282
رئیس اداره اطلاع‌رسانی و مدارک علمی(کتابخانه)مدیریت پژوهشعسگریحسین303
کارشناس انتشاراتمرکز فناوریعظیمیسیدمحسن255
مدیر گروه روان شناسی، رئیس پژوهشکده علوم رفتاریپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیغرویسید محمد360
رئیس گروه همکاری‌های علمی بین المللیمدیریت پژوهشغلامی-235
رئیس کمیته آموزش بین الملل و اداره دانشجویان غیرایرانیمدیریت پژوهشغلامی-235
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / فلسفه و کلامفتحعلی خانیمحمد379
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / قرآن پژوهیفتحیعلی273
مدیریت منابع انسانی و پشتیبانیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیفروزانحیدر232
هیئت علمی، مدیر گروه جامعه شناسی ، مدیر آموزش های تخصصی و تحصیلات تکمیلی، رئیس پژوهشکده علوم اجتماعیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیفولادیحفیظ اله405
کارشناس مسئول اداره دریافت و پرداختمدیریت مالیقاضیعلی216
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیقافیحسین327
رئیس گروه امور پژوهشیمدیریت پژوهشقربانیعلی400
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامقلیچرسول306
کارشناس پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتیکاظمی زادهمحمد حسین362
کارشناس پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم رفتاری / فلسفه علوم انسانیکاظمی زادهمحمد حسین362
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / اقتصادکاظمی نجف آبادیمصطفی326
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیکافیمجید367
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیکاویانیمحمد207
کارشناس مسئول بودجهمدیریت بودجه، تشکیلاتکرم باباییروح الله224
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / اقتصادکرمیمحمد حسین283
هیئت علمی، مدیر گروه مدیریتپژوهشکده علوم اجتماعی / مدیریتگائینیابوالفضل266
رئیس گروه فناوری و تجاری سازیمرکز فناوریگائینیجواد280
هیئت علمی، مدیر گروه اقتصادپژوهشکده علوم اجتماعی / اقتصادلشکریعلیرضا313
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتیلطیفیعلی-
کارشناس جذب هیئت علمیجذبمحبیمهدی221
هیئت علمی، مدیر گروه تاریخ اسلامپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلاممحمدیرمضان246
کارشناس مسئول روابط عمومیروابط عمومیمحمدیحمیدرضا200
کارشناس دوسالانه کتابدوسالانه کتاب علوم انسانی با رویکرد اسلامیمحمدیحمیدرضا253
پژوهشگر مشمولپژوهشکده علوم رفتاری / فلسفه علوم انسانیمحمدی فردعلی رضا333
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلاممرادی نسبحسین334
کارشناس مسئول خدمات آموزشیمدیریت تحصیلات تکمیلی و آموزش های آزادمرتضویسید حسین262
کارشناس اداره پشتیبانی وتدارکاتمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیمعصوم بیگیابوالفضل285
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / فلسفه علوم انسانیموسویهادی354
رئیس گروه فناوری اطلاعاتمرکز فناوریموسویسیدمحمدسعید263
کارشناس مسئول گروه فناوری اطلاعاتمرکز فناوریموسوی نسبسید مهدی265
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اسلامی / فلسفه و کلامنصرالهیحسن376
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اسلامی / قرآن پژوهینصرالهیحسن376
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسینصیریمهدی201
رئیس دفتر ریاست و روابط عمومیحوزه ریاستنظری زادههاشم254
مخابراتحراستنگهباننگهبان100
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتینوذریمحمود227
هیئت علمی، مدیر گروه حقوق و فقه اجتماعیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیورعیسید جواد274
مسئول دفتر معاونت اداری، مالی و مدیریت و منابعمعاونت اداری، مالی و مدیریت و منابعولی زادهابراهیم247
دفتر تهرانمعاونت پژوهش، آموزش و فناوریولی زادهاصغر021-66402600
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامهدایت‌پناهمحمدرضا342
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیهوشمندحسین202
رئیس اداره پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اسلامی / قرآن پژوهی، حقوق و فقه اجتماعی، تاریخ اسلام، فلسفه و کلامیارمحمدیاسماعیل377
رئیس اداره پشتیبانی و تدارکاتمدیریت منابع انسانی و پشتیبانییحیاییعلی یحیایی245
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / خانوادهعباس علیهراتیان326
نمایش ۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۲۰ مورد.

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۴۰۲