تلفن همه اعضا

لطفا قبل از شماره های جدول زیر شماره 32111 را شماره گیری کنید. پیش شماره قم 025 است.


تلفن های ضروری فروش کتاب

نمایندگی فروش حضوری ناشران قم و واحد ارسال خریدهای اینترنتی:  ؛ 02537842635 و 09124521048

فروش حضوری پژوهشگاه: 02532111411

مسئول انتشارات و امور فروش کتاب: 02532111280

روابط عمومی و امور سایت: 02532111204

جایگاه / سمتگروه / واحدنام خانوادگینامتلفن
حراست - تلفن مستقیمحراست--230
حراست - فکس مستقیمحراست--32806002
تاسیساتمدیریت منابع انسانی و پشتیبانی---
مدیر پژوهش و نوآوریمدیریت پژوهشسلطانیفرهاد236
رئیس اداره امور دفتری و دبیرخانه مرکزیحوزه ریاستاحسانیمحسن252
تلفکس دفتر ریاستحوزه ریاستاحسانیمحسن32806006
رئیس اداره دریافت، پرداخت و اعتباراتمدیریت مالیاخلاقیمهدی213
کارشناس امورحقوقیریاستاسدیمحسن221
مسئول دفتر معاون پژوهشی، آموزشی و فناوری اطلاعاتمعاونت پژوهش، آموزش و فناوری اطلاعاتاسلام بیگیحسن331
رئیس اداره آماده سازی ونشرمدیریت پژوهشاسلامیسیدعدنان240
رئیس اداره تنظیم حساب و رسیدگی به اسناد و اموالمدیریت مالیاسماعیلیحسن212
رئیس کتابخانه، مرکز اسناد و مدارک علمی و اطلاع رسانیکتابخانهاصغرپورداود305
نمایندگی و واحد ارسال فروش اینترنتیانتشارات - مجتمع ناشران قم - کتاب سروشجعفری-2537842635
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیآذربایجانیمسعود318
هیئت علمی گروه علوم سیاسیپژوهشکده علوم اجتماعی / علوم سیاسیآقاجانی قنادعلی403
کارشناس روابط عمومیروابط عمومیبراتیعلی234
رئیس اداره پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم رفتاری / گروه روان‌شناسی، گروه خانوادهبرزگرمرتضی355
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیبستانحسین211
هیئت علمی- بازنشستهپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتیبهشتیمحمد322
کارشناس گروه تشکیلات، تحول اداری و آموزش کارکنانمدیریت بودجه، تشکیلات--226
مرکز مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره خانوادهمرکز مشاورهپذیرشپذیرش298-299
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیپناهیعلی احمد408
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / مدیریتتوکلیعبد اله316
هیئت علمی، مدیر گروه فلسفه و کلامپژوهشکده علوم اسلامی / فلسفه و کلامتوکلیمحمد هادی371
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیجان بزرگیمسعود406
کارشناس مسئول اداره کارگزینی و رفاهمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیجعفریداود233
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیجوان آراستهحسین378
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / فلسفه علوم انسانیحسنیسید حمید رضا210
معاون پژوهشی، آموزشی و فناوری اطلاعاتمعاونت پژوهشی، آموزشی و فناوری اطلاعاتحسینیسید رضا331
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اسلامی/ گروه جامعه شناسی، گروه علوم سیاسیسید محسنعظیمی329
رئیس اداره کارگزینیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیحسینی طایقانیحسین231
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامحسینیان مقدمحسین402
هیئت علمی، دبیرخانه هیئت اجرائی جذبپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتیحسینی‌زادهسید علی281
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیحکیمیانعلی محمد260
مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداریمدیریت بودجه، تشکیلاتخالصیداود223
مدیر امور مالیمدیریت مالیاخلاقیمهدی218
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامخانجانیقاسم407
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / مدیریتخدمتیابوطالب314
کارشناس گروه امور پژوهشیمدیریت پژوهش--208
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامداداش نژادمنصور319
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیدانش پژوهمصطفی327
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیداوریمحمد336
هیئت علمی، مدیر گروه علوم تربیتیپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتیداودیمحمد372
امین اموالمدیریت مالیدهقانیمحمد214
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتیرفیعیبهروز339
هیئت علمی، مدیر گروهخانوادهسالاری فرمحمدرضا320
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / قرآن پژوهیسرخه ایاحسان267
مسئول دبیرخانهحوزه ریاستسعادتیعلی222
فکس دبیرخانهدبیرخانهسعادتیعلی32803090
رئیس پژوهشگاهریاستسعیدی روشنمحمد باقر252
مشاور امور حقوقی و قراردادهاریاستسلطانیحسن225
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیسلیمیعلی312
ادمین سایتروابط عمومیسلیمیمحمد204
رئیس اداره روابط عمومیروابط عمومیسلیمیمحمد204
هیئت علمی، مدیر گروه علوم سیاسیپژوهشکده علوم اجتماعی / علوم سیاسیشجاعیانمحمد338
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیشریفی نیامحمدحسین-
هیئت علمی/ مدیر گروه مدیریتپژوهشکده علوم اجتماعی، مدیریتشفیعیعباس203
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / فلسفه و کلامشیدانشیدحسینعلی353
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / فلسفه و کلامشیروانیعلی335
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوقطالبیمحمد حسین337
رئیس اداره پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه علوم سیاسی، گروه جامعه شناسیطوسیسیدعلی359
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / قرآن پژوهیطیب حسینیسید محمود324
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اجتماعی/ گروه اقتصاد، گروه مدیریت، گروه جامعه شناسیعابدینیابراهیم375
هیئت علمی، مدیر آموزش های تخصصی و تحصیلات تکمیلیدانشگاه اسلامیعباسی فرداحمد294
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / مدیریتعبدالهیعلی282
رئیس گروه همکاری‌های علمی ملیمدیریت پژوهشعسگریحسین208
کارشناس فروش و انبار کتابانتشاراتعباسیان-411
مدیر گروه روان شناسی، رئیس پژوهشکده علوم رفتاریپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیغرویسید محمد360
سرپرست مرکز همکاریهای علمی ملی - بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانیمدیریت پژوهشغلامیمهدی235
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / فلسفه و کلامفتحعلی خانیمحمد379
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / مدیر گروه قرآن پژوهیفتحیعلی273
سرپرست منابع انسانی و پشتیبانیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیساجدیمحمد232
هیئت علمی، مدیر گروه جامعه شناسی ، رئیس پژوهشکده علوم اجتماعیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیفولادیحفیظ اله405
سرپرست اداره دریافت، پرداخت و اعتباراتمدیریت مالیقاضیعلی216
مدیر گروه حقوق و فقه اجتماعیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیقافیحسین327
رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیتواحد ریاستقربانیعلی400
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامقلیچرسول306
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم رفتاری / گروه علوم تربیتی، گروه فلسفه علوم انسانیکاظمی زادهمحمد حسین362
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / اقتصادکاظمی نجف آبادیمصطفی326
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیکافیمجید367
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیکاویانیمحمد207
رئیس گروه بودجه، آمار و اطلاعاتمدیریت بودجه، تشکیلاتکرم باباییروح الله224
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / اقتصادکرمیمحمد حسین283
هیئت علمی گروه مدیریتپژوهشکده علوم اجتماعی / مدیریتگائینیابوالفضل266
رئیس گروه تجاری سازی و امور فناوریمدیریت پژوهش و نوآوریگائینیجواد280
هیئت علمی، مدیر گروه اقتصادپژوهشکده علوم اجتماعی / اقتصادلشکریعلیرضا313
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتیلطیفیعلی-
کارشناس اداره پشتیبانی امور پژوهشیامور پژوهشی پژوهشکده علوم اسلامی--375
هیئت علمی، مدیر گروه تاریخ اسلامپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلاممحمدیرمضان246
کارشناس مسئول روابط عمومیروابط عمومیمحمدیحمیدرضا200
کارشناس دوسالانه کتابدوسالانه کتاب علوم انسانی با رویکرد اسلامیمحمدیحمیدرضا200
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلاممرادی نسبحسین334
رئیس گروه تحصیلات تکمیلیمدیریت تحصیلات تکمیلی و آموزش های آزادمرتضویسید حسین262
کارشناس اداره پشتیبانی وتدارکاتمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیمعصوم بیگیابوالفضل285
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / فلسفه علوم انسانیموسویهادی354
رئیس گروه توسعه فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و هوشمند سازیمعاونت پژوهشی، آموزشی و فناوری اطلاعاتموسویسیدمحمدسعید263
کارشناس مسئول گروه فناوری اطلاعاتمرکز فناوریموسوی نسبسید مهدی265
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اسلامی / گروه قرآن پژوهی، گروه فلسفه و کلامنصرالهیحسن376
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسینصیریمهدی201
رئیس دفتر ریاست و روابط عمومیحوزه ریاستنظری زادههاشم254
مخابراتحراستنگهباننگهبان100
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتینوذریمحمود227
هیئت علمی گروه حقوق و فقه اجتماعیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیورعیسید جواد274
مسئول دفتر معاونت اداری، مالی و مدیریت و منابعمعاونت اداری، مالی و مدیریت و منابعولی زادهابراهیم247
دفتر تهرانمعاونت اداری، مالی و مدیریت و منابعولی زادهاصغر021-66402600
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامهدایت‌پناهمحمدرضا342
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیهوشمندحسین202
رئیس اداره پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اسلامی / گروه تاریخ اسلام، گروه حقوق و فقه اجتماعییارمحمدیاسماعیل377
رئیس اداره پشتیبانی و تدارکاتمدیریت منابع انسانی و پشتیبانییحیاییعلی یحیایی245
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / خانوادههراتیانعباس علی326
معاون اداری، مالی و مدیریت و منابعمعاونت اداری، مالی و مدیریت و منابعقافیحسین247
سرپرست رئیس گروه امور پژوهشیمدیریت پژوهشفروزانحیدر275
همکار علمیپژوهشکده علوم اسلامی / علوم سیاسیتوحیدی نیاروح الله241
کارشناس اداره کتابداری و اطلاع رسانیکتابخانهسعیدحبیبی303
مسئول دبیرخانهدبیرخانه ماموریت ملی مطالعات «مسائل فرهنگی و اجتماعی حاشیه نشینی در کلانشهرهای کشور»نیکبخترضا253
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / فلسفه و کلامساجدیحامد209
نمایش ۱ تا ۱۱۶ مورد از کل ۱۱۶ مورد.

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۴۰۳