محورها، موضوعات و اولویت های پژوهشی

تعداد بازدید:۶۷۹۳
محورها، موضوعات و اولویت های پژوهشی

گروه علوم تربیتی

1) فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
   1. فلسفه ساحت‌های تعلیم و تربیت اسلامی (مبانی، اهداف، چیستی، چرایی)

 • فلسفه تربیت دینی
 • فلسفه تربیت اعتقادی
 • فلسفه تربیت عبادی
 • فلسفه تربیت اخلاقی
 • فلسفه تربیت سیاسی و اجتماعی
 • فلسفه تربیت زیبایی‌شناختی
 • فلسفه تربیت حرفه‌ای

   2. مطالعات مقایسه‌ای، انتقادی، پاسخ به انتقادات

 • بررسی عمیق و انتقادی مفاهیم بنیادین و فلسفی تعلیم و تربیت مدرن همانند تربیت دموکراتیک، خودآیینی، خودشکوفایی، خلاقیت، رشد، کودکی و ... از منظر اسلامی
 • بررسی انتقادی و مقایسه‌ای مکاتب، رویکردها و دیدگاه‌های متأخر در زمینه فلسفه تعلیم و تربیت (همانند نوعمل‌گرایی، نولیبرالیسم، پدیدارشناسی، ساختارگرایی و پساساختارگرایی، تبارشناسی، دیدگاه‌های جدید نظریه‌ی انتقادی و نومارکسیسم، ...)؛
 • گونه‌شناسی مدارس و نهادهای آموزش در کشورهای جهان / کشورهای اسلامی؛
 • ایدئولوژی، تربیت ایدئولوژیک و تربیت اسلامی؛

2) مبانی و مسائل تربیتی و آموزشی حوزه‌های علمیه

 • بررسی مبانی نظری پیدایش، تحولات، فعالیت‌ها، فرآیندها و کارکردهای مدارس و حوزه‌های علمیه در جهان اسلام؛
 • چالشها، اصول و راهکارهای پرورش طلاب؛
 • تحلیل انتقادی دستاوردها و پیامدهای تغییرات و تحولات جدید آموزشی در حوزه‌های علمیه (همانند مدارج علمی، رشته‌ها و مراکز تخصصی)؛

 

3) تاریخ تعلیم و تربیت اسلامی
   1. تاریخ تعلیم و تربیت در شیعة امامیه؛

 • بررسی موردی مراکز و پدیده‌های تربیتی-آموزشی ویژه یا نهضت‌ها و جریان‌های تربیتی متمایز در تمدن اسلامی با تمرکز بر برجسته کردن مبانی، ابعاد و کارکردهای تربیتی آنان در عرصه اجتماعی، همانند:
  • جریان فتوت و جوانمردی (خصوصا فتوت اصنافی)
  • اخوان الصفا و دیدگاه آنان درباره رویکرد الهی-دینی به آموزش علوم و فنون و مهارت‌ها
  • مراکز ویژه آموزشی و تربیتی (همانند رَبع رشیدی) و نظام تربیتی و آموزشی آنها

   2. تاریخ معاصر: چگونگی مواجهه‌ی مسلمانان با آموزش و پرورش مدرن در یکصد و پنجاه سال گذشته

 • در بعد اندیشه، شامل رویکردها و دیدگاه‌های مختلف علما و روشنفکران مسلمان ایرانی و غیر ایرانی در پذیرش، رد یا مواجهه‌ی تفصیلی و گزینش‌گرانه با مفاهیم، نهادها و ابزارهای آموزش و پرورش مدرن؛
 • در بعد عمل، شامل اقدامات انجام شده از سوی اندیشمندان، مراکز و حکومت‌های اسلامی در زمینه‌هایی مثل تأسیس مراکز، وضع قوانین و مقررات، برگزاری جلسات و همایش‌ها و ... و ارزیابی تحلیلی و انتقادی آنها؛
 • تاریخ تحلیلی اسلامی‌سازی آموزش و پرورش در ایران پیش از انقلاب و پس از انقلاب، عوامل و موانع آن و تجارب و درسهای آن؛

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گروه مدیریت

1.    طراحی ، استخراج و ارائه نظام‌مند آموزه‌ها و مبانی اسلامی در حوزه مدیریت و گرایش‌های آن:
أ‌.    تبیین معرفتی،  فلسفی ودینی مدیریت اسلامی؛
ب‌.    تبیین مبانی اعتقادی و بنیادین در حوزه ایمانی، باورها و نگرش‌ها؛
ت‌.    تبیین مبانی اخلاقی و ارزشی در مدیریت اسلامی؛
ث‌.    تبیین مبانی رفتاری و کنشی در مدیریت اسلامی؛
 
2.    بررسی  مبانی و مسائل مدیریتی در گرایش‌های مختلف با رویکرد اسلامی:
أ‌.    مبانی و مسائل مدیریت دولتی؛
ب‌.    مبانی و مسائل مدیریت تولید،  بازرگانی و بازاریابی؛
ت‌.    مبانی و مسائل مدیریت صنعتی؛
ث‌.    مبانی و مسائل مدیریت تطبیقی؛  
ج‌.     مبانی و مسائل مدیریت  رفتار سازمانی؛
ح‌.    مبانی و مسائل مدیریت منابع انسانی ؛
خ‌.    مبانی و مسائل خط مشی‌گذاری و تحلیل سیاست‌گذاری عمومی؛  
د‌.    مبانی ومسائل مدیریت رسانه ونظام ارتباطی؛
ذ‌.    مبانی و مسائل مدیریت امور بانکی وبیمه؛
ر‌.    مبانی ومسائل مدیریت استراتژیک؛
ز‌.    مبانی ومسائل مدیریت کارآفرینی وکسب و کار؛
س‌.    مبانی و مسائل مدیریت موسسه‌های غیر انتفاعی؛

3.    پژوهش های انتقادی و مقایسه ای مکاتب مدیریتی و اسلام:
أ‌.    بررسی انتقادی  وتطبیقی مبانی مدیریتی و مدیریت در اسلام؛
ب‌.    ، بررسی انتقادی و تطبیقی رویکردهای مدیریت ومدیریت از دیدگاه  اسلام؛
ت‌.    بررسی انتقادی و تطبیقی اصول و راهبردهای مدیریتی ومدیریت از دیدگاه اسلام؛  
ث‌.    بررسی انتقادی و تطبیقی مسائل و موضوعات مدیریتی ومدیریت از دیدگاه  اسلام؛

4.    پژوهش های کاربردی ناظر به حل مسائل و مشکلات سازمانها ونهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران :
أ‌.    تبیین و تحلیل دینی مسائل و موضوعات مدیریتی ناظر به حل مسائل جامعه؛
ب‌.    ارایه راهکارها در زمینه مسائل مدیریتی با تکیه برآموزه‌های قرآنی، روایی،  سیره معصومین (ع) و دستور العمل‌های دینی؛
ت‌.    بومی‌سازی علوم انسانی بر اساس مبانی دینی در حوزه مدیریت با مشارکت در تدوین متون درسی.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گروه جامعه شناسی

1- آسیب های اجتماعی

-    آسیب‌شناسی شرایط جاری مقابله با آسیبهای اجتماعی در کشور (در سطح سیاستها، راهبردها، برنامه‌ها، اقدامها و مدیریت اجرایی و علمی) و معرفی فرصتها و راهها و ظرفیتهای تقویت آنها.
-    شناسایی ظرفیتهای اجتماعی، فرهنگی و اسلامی کنترل آسیبهای اجتماعی و راههای عملیاتی و بهینه‌سازی آنها (از نهادهای اجتماعی، فرهنگی و دینی تا آموزه‌های اسلامی، آرای اندیشمندان مسلمان و ایرانی و مؤلفه‌های فرهنگی جامعه ایرانی).
-    راههای مقابله با گونه‌های مختلف آسیبهای اجتماعی در آموزه‌های اسلامی، آرای اندیشمندان مسلمان و ایرانی و مؤلفه‌های فرهنگی جامعه ایرانی (سیاستها، راهبردها، برنامه‌ها، اقدامها).
-    شناسایی منابع و سازوکارهای جامعه‌محور کنترل اجتماعی و راههای عملیاتی کردن و بهینه‌سازی آنها (سیاستها، راهبردها، برنامه‌ها، اقدامها).
-    جایگاه «شبیخون فرهنگی» در ایجاد و تقویت آسیبهای اجتماعی و راههای مقابله با این پدیده و آسیبهای ناشی از آن و تقویت و ترویج خودباوری و هویت دینی، اجتماعی و ملی (سیاستها، راهبردها، برنامه‌ها، اقدامها).
-    وضعیت‌سنجی «آنومی»، جایگاه آن در ایجاد و تقویت آسیبهای اجتماعی و راهکارهای مقابله با این پدیده، آسیب‌زایی و آسیبهای ناشی از آن.
-    آثار «فشارهای اقتصادی و معیشتی» در ایجاد و تقویت آسیبهای اجتماعی و راهکارهای اجتماعی و فرهنگی مقابله با آنها (سیاستها، راهبردها، برنامه‌ها، اقدامها).
-    «امر جنسی» و دلالتهای آن در تبیین آسیبهای اجتماعی و سیاست‌گذاری بومی مقابله با آنها.
-    دلالتهای «گروههای مرجع» در تبیین و کنترل آسیبهای اجتماعی و راههای تقویت ظرفیتهای  کنترلی آنها (سیاستها، راهبردها، برنامه‌ها، اقدامها).
-    جایگاه «فضای مجازی» در ایجاد و تقویت آسیبهای اجتماعی و راههای کنترل آسیب‌زایی و آسیبهای ناشی از آن (سیاستها، راهبردها، برنامه‌ها، اقدامها).
-    آسیب‌شناسی روابط اجتماعی در فضای مجازی و راهکارهای کنترل آسیب‌زایی و آسیبهای ناشی از آن (سیاستها، راهبردها، برنامه‌ها، اقدامها).
-    جایگاه «بی‌تفاوتی اجتماعی» در ایجاد و تقویت آسیبهای اجتماعی و راههای مقابله با این پدیده و آسیبهای ناشی از آن و تقویت و ترویج مسئولیت اجتماعی (و وجدان جمعی) (سیاستها، راهبردها، برنامه‌ها، اقدامها).
-    دلالتهای «سرمایه اجتماعی»/«اعتماد اجتماعی» در تبیین آسیبهای اجتماعی و لوازم کاررفت مؤثر آنها در نظام کنترل اجتماعی کشور (سیاستها، راهبردها، برنامه‌ها، اقدامها).
-    وضعیت‌سنجی «سرمایه اجتماعی»/«اعتماد اجتماعی» در کشور و راههای مورد نیاز در بهبود آنها (سیاستها، راهبردها، برنامه‌ها، اقدامها).
-    جایگاه «حاشیه‌نشینی» در ایجاد و تقویت آسیبهای اجتماعی و راههای مقابله با این پدیده و کنترل آسیب‌زایی و آسیبهای ناشی از آن (سیاستها، راهبردها، برنامه‌ها، اقدامها).
-    سبب‌شناسی «قانون‌گریزی»، آثار آن در ایجاد و تقویت آسیبهای اجتماعی و راههای مقابله با این پدیده و آسیبهای ناشی از آن (سیاستها، راهبردها، برنامه‌ها، اقدامها).
-    جایگاه «مدارای اجتماعی» در سیاستها، راهبردها و راهکارهای اسلامی و فرهنگی کنترل اجتماعی و راههای عملیاتی کردن و بهینه‌سازی آثار آن (سیاستها، راهبردها، برنامه‌ها، اقدامها).
-    آسیب‌شناسی شیوه‌های جاری ترویج «فرهنگ ایثار و شهادت» و راههای تقویت و ترویج این فرهنگ (سیاستها، راهبردها، برنامه‌ها، اقدامها).
-    وضعیت‌سنجی، سبب‌شناسی و راههای مقابله با آسیبهای اجتماعی در مدارس و دانشگاهها (سیاستها، راهبردها، برنامه‌ها، اقدامها).

2- دین

-    جامعه‌شناسی روحانیت
-    شناسایی و تحلیل عرفان‌های نوظهور
-    جایگاه الگوی رسمی دین‌داری اسلامی در برآوردن نیازهای فردی و جمعی اقشار جامعه (به ویژه جوانان) و راههای بهینه‌سازی و افزایش اثربخشی آن (سیاستها، راهبردها، برنامه‌ها، اقدامها)
-    نقش مناسک مذهبی جمعی در افزایش دین‌داری و سلامت فرد و جامعه و راههای بهینه‌سازی و افزایش اثربخشی آنها (سیاستها، راهبردها، برنامه‌ها، اقدامها)
-    عوامل، موانع و راههای افزایش میزان و کیفیت دین‌داری در جامعه (سیاستها، راهبردها، برنامه‌ها، اقدامها)
-    عوامل، موانع و راههای افزایش پای‌بندی جوانان به باورهای دینی و اخلاقی (سیاستها، راهبردها، برنامه‌ها، اقدامها)
-    بهینه‌سازی و افزایش اثربخشی تبلیغ دینی: سیاستها، راهبردها، برنامه‌ها، اقدامها
-    ابعاد و جایگاه دین‌داری اجتماعی (پای‌بندی به واجبها، حرامها، مستحبها و مکروههای اجتماعی) در آموزه‌های اسلامی
-    بررسی ارتباط دین‌داری اجتماعی و بهینه‌سازی زندگی فردی و اجتماعی
-    بررسی ارتباط دین‌داری اجتماعی و افزایش/کاهش روی‌آوری به دین
-    بررسی میزان حاکمیت انگاره دین‌داری فردی (مهجوریت دین‌داری اجتماعی) در تلقی رایج از مسلمانی (دین‌داری اسلامی)
-    آسیب‌شناسی انگاره بسندگی دین‌داری فردی (از دین‌داری اجتماعی)
-    بررسی جایگاه روحانیان به عنوان گروه مرجع در جامعه ایرانی و راههای بهینه‌سازی آن (سیاستها، راهبردها، برنامه‌ها، اقدامها)
-    ابعاد و جایگاه دین‌داری اجتماعی (پای‌بندی به واجبها، حرامها، مستحبها و مکروههای اجتماعی) در آموزه‌های اسلامی
-    بررسی ارتباط دین‌داری اجتماعی و بهینه‌سازی زندگی فردی و اجتماعی
-    بررسی ارتباط دین‌داری اجتماعی و افزایش/کاهش روی‌آوری به دین
-    بررسی میزان حاکمیت انگاره دین‌داری فردی (مهجوریت دین‌داری اجتماعی) در تلقی رایج از مسلمانی (دین‌داری اسلامی)
-    آسیب‌شناسی انگاره بسندگی دین‌داری فردی از دین‌داری اجتماعی
-    بررسی جایگاه روحانیان به عنوان گروه مرجع در جامعه ایرانی و راههای بهینه‌سازی آن (سیاستها، راهبردها، برنامه‌ها، اقدامها)

3- جنسیت، خانواده و جمعیت

-    تحلیل سیاست‌های دولت در خصوص جمعیت و بررسی روند سالمندی جمعیت ایران و تدوین سیاست‌های مربوط به آن
-    ارزیابی و متناسب‌سازی ساختارهای نوین خانواده بر اساس مبانی دینی، فرهنگی و بومی
-    بیین نگرش جوانان به مقوله ازدواج و شناسایی مطالبات و نیازهای آنان در این حوزه
-    تعیین الگوی خانواده‌محور دینی و نقش آن در جامعه پذیری دینی فرزندان
-    بررسی ارتباط رعایت حریم‌های محرمیت و سلامت خانواده
-    گونه شناسی فضاهای همسرگزینی و آسیب‌شناسی آنها
-    عوامل مؤثر بر تأخیر در سن ازدواج و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن
-    تحول نقش زن در خانواده از شکل‌گیری انقلاب اسلامی تاکنون
-    تقسیم‌کار جنسیتی در خانواده و عوامل و کارکردهای آن
-    الگوی مطلوب ارتباطات اجتماعی میـان زن و مـرد در جمهـوری اسلامی ایران
-    تصویرسـازی جنسـی مجـازی رسانه‌ها و تأثیر آن بـر نارضایتی زناشویی
-    تأثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر میزان فرزندآوری
-    رابطه دینداری و استحکام نهاد خانواده
-    بررسی نحوه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در بین جوانان و تأثیر آن بر روابط و مناسبات خانوادگی (چالش‌ها و راهبردها)
-    طراحی مدل غنی سازی نقش‌های جنسیتی زن بر اساس آموزه‌های اسلامی
-    بررسی ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی در تحکیم نهاد خانواده
-    امر جنسی و دلالتهای آن در تبیین آسیب های اجتماعی و سیاست گذاری بومی مقابله با آنها
-    آسیب‌شناسی افزایش دختران مجرد قطعی

4- علم و فناوری

-    راهکارهای تجاری‌سازی دستاوردهای گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
-    راهکارهای گسترش آثار گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به جامعه مخاطب
-    نقش نهاد علم در سلامت اجتماعی (ایده، تجربه و راهکار)
-    فلسفه تکنولوژی و دین
-    دین و تولید کار و کارآفرینی
-    آسیب‌شناسی تولید علم در جمهوری اسلامی ایران
-    بررسی عوامل و موانع فرهنگی و اجتماعی تولید علم در ایران
-    بررسی عوامل و موانع سیاسی اداری تولید علم در ایران
-    عوامل تولید علوم انسانی و اجتماعی در جوامع غربی
-    خودباوری و تولید علم
-    آزادی و تولید علم

5- توسعه و پیشرفت

-    بررسی مسائل برنامه هفتم توسعه
-    مبانی بیداری اسلامی و تاریخ تحولات و آسیب‌شناسی آن و پیوندهای آن با انقلاب اسلامی ایران
-    بررسی آموزه‌ها و راهکارهای دینی در حل بحران‌های زیست‌محیطی
-    مؤلفه‌ها، شاخص‌ها و مراحل تمدن نوین اسلامی
-    چالش‌های مفهومی و نظری جهانی‌شدن و مسائل اجتماعی و آسیب‌های آن
-    ابعاد ناسـازگاری الگوهـای توسـعه غربـی بـا نیازهـا و اقتضائات بومی
-    بررسی تعـارض‌هـای رایـج در نظـام در حوزه عـدالت و پیشـرفت و ارائه راهکار برای رفع آنها
-    بررسی جامعه‌شناختی فرهنگ کار و تحولات تاریخی آن در ایران
-    شناسایی مطالبات و نیازهای جوانان در حوزه رفاه

6- سبک زندگی

-    مقایسه سبک زندگی در مقیاس فردی، خانوادگی و اجتماعی در آموزه‌های اسلامی با سبک زندگی رایج در کشور
-     مفهوم مدیریت بدن در منابع دینی
-    بررسی عوامل مؤثر بر مصرف کالاهای فرهنگی
-    شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تجددگرایی دانشجویان

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گروه روان شناسی

گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بر اساس رسالت خود تا کنون توانسته است بیش از 60 عنوان کتاب و پژوهش تولید کند که به عنوان کتاب درسی و کمک درسی دانشگاه ها، مورد استفاده قرار گرفته است. بر همین اساس این گروه مایل است عناوین مهم پژوهشی مورد نظر خود را برای سال های آینده به اشتراک گذاشته تا محققان و اعضای هیأت علمی این رشته در دانشگاه ها و حوزه‌های علمیه کشور، که تمایل به همکاری با این گروه را دارند، بتوانند طرح های پژوهشی خود را به منظور تصویب خواهی، برای این گروه ارسال فرمایند.

1. هرگونه طرح برای تدوین کتاب و متن درسی مطابق با سرفصل های وزارت علوم و شورای تحول، برای دانشگاه ها در رشته های مختلف روانشناسی.

2.    هرگونه طرح پژوهشی در زمینه های مختلف روانشناختی که به حل مشکلات جاری کشور مربوط باشد.

3. هرگونه طرح پژوهشی روانشناختی- اسلامی که با رویکرد «آینده پژوهی» و ناظر به «جامعه پردازی اسلامی» ارائه شود.

4.    هر گونه طرح در جهت شکل دهی به روانشناسی اسلامی (فلسفه روانشناسی، مفاهیم، نظریه ها و کاربردهای روانشناسی):
الف. بررسی تطبیقی روانشناسی اسلامی با رویکرد ترمیمی و روانشناسی اسلامی با رویکرد تأسیسی.
ب. روانشناسی شخصیت در منابع اسلامی (پدیدآئی شخصیت، تحول شخصیت، تیپ های شخصیتی، معیارهای شخصیت سالم و شخصیت کامل، اختلالات شخصیت، راهبردها و راهکاری پیشگیری از اختلال شخصیت).
ج. ارائه رویکردهای مختلف در روانشناسی اسلامی به عنوان یک رویکرد جامع و ناظر به جامعه پردازی اسلامی.
د. تبیین روانشناختی – اسلامی در باره موضوعات جاری و مورد نیاز کشور مانند حجاب، عفاف، قانون پذیری، فرزند پروری، طلاق، خشونت، فرار مغزها، هویت دینی و ملی، نوع دوستی و خیرخواهی، مذاکره و گفتگوهای بین نسلی...؛
ﻫ. نگاه تاریخچه‌ای به روانشناسی اسلامی (اعم از تدون، تببین، نقد و بررسی، ارائه رویکرد جدید...)
ز. بررسی انتقادی فلسفه روانشناسی و ارائه رویکردهای اسلامی - ایرانی
ح. تولید علم تجربی با رویکرد اسلامی.

5.  پژوهش های روانشناختی مورد نیاز حوزه علمیه:
الف. آسیب شناسی روانشاختی تبلیعات دینی در میدان های مختلف (خانواده، مدارس و آموزش و پرورش، حوزه علمیه، مساجد، هیئت ها، دانشگاه ها، رسانه ها، فضای مجازی، ....)
ب. تحلیل روانشاختی متون دینی (اعم از آیات شریفه قرآن، دعاها و مناجات ها، زیارتنامه ها، خطبه ها، نامه ها، سیره معصومین، و ....).

6. روانشناسی اجتماعی:
الف. ترسیم نقشه راه برای ایفای نقش روانشناسی اجتماعی معاصر در جامعه اسلامی موجود.
ب. ترسیم نقشه راه برای شکل دهی روانشناسی اجتماعی اسلامی، در مسیر جامعه پردازی اسلامی.
ب. بررسی راه کارهای امتداد اعتقادات اسلامی، به ارزش ها، هنجارها و رفتارهای اجتماعی.
ج. کیفیت ایفای نقش روانشناسی اجتماعی در سلامت روانی- اجتماعی - معنوی.
د. بررسی نظام مسائل روانشناختی – اجتماعی، منطبق با جامعه مطلوب قرآنی.
ﻫ. روان‌شناسی جامعه‌نگر با رویکرد پیشگیری و مداخلات اجتماعی.

7. روانشناسی سیاسی:
الف. تدوین و انسجام بخشی به روانشناسی سیاسی با رویکرد اسلامی.
ب. سبک شناسی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران و راه کارها اصلاحی با رویکرد روانشناسی اسلامی.
ج. بررسی مفاهیم روانشناسی سیاسی از دیدگاه امامین انقلاب، و انسجام بخشی و یکپارچه سازی آنها.
 
8. روانشناسی مثبت:
الف. روانشناسی مثبت در دیدگاه اسلام و انسجام بخشی به آن در قالب یک مدل جامع.
ب. راهبردها و راه کارهای جاری سازی روانشناسی مثبت در جامعه اسلامی، در کنار روانشناسی بالینی به منظور پیشگیری و ارتقاء در کنار درمان.

9. شغل، کار، صنعت:
الف. تأثیر اشتغال زنان در فرایند تربیت فرزندان و ارائه الگوی عملی از منظر آیات و روایات.
ب. تدوین روانشناسی صنعتی و سازمانی با رویکرد اسلامی- ایرانی.
ج. راه کارهای روانشناختی – اسلامی برای افزایش بهروه وری در سازمان ها و کارخانه های جامعه اسلامی.
د. ساختن آزمون های «استعدادیابی شغلی»، «گزینش و استخدام»، ««رضایت شغلی»، «انگیزش شغلی»، با رویکرد اسلامی – روانشناختی.
ه. ارائه تحلیل روانشناختی- اسلامی از مفاهیم مهم شغلی (بازنشستگی، بیمه، فرسودگی شغلی، حرمت اجتماعی در مشاغل مختلف،...)

10. روانشناسی نظامی:
الف. طراحی رُمان ها و فیلم نامه های روانشناختی، در ابعاد مختلف دفاع مقدس، به منظور اشاعه، ماندگاری و گسترش فرهنگ دفاع مقدس.
ب. پژوهش های روانشناختی در خصوص قهرمانان نظامی کشور، انقلاب، دفاع مقدس، و مدافعان حرم و رزمندگان بدون مرز.
ج. تحلیل روانشناختی - اسلامی فرهنگ دفاع مقدس در ابعاد مختلف (اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، ایثار، ...)
د. تحلیل روانشناختی وصیت نامه های شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم.
ه. تحلیل روانشناختی سخنان و رفتارهای والدین شهدا در دهه های گذشته.

11. روانشناسی رشد در قرآن و روانشناسی.
الف. بررسی تحول انسان در سراسر عمر با تبیین های اسلامی و تهیه تقویم تحول روانشناختی.
ب. مطالعه راهبردی کنترل شهوت جنسی در جامعه اسلامی (وضعیت شناسی، و ضعیت مطلوب، و ارائه راه کار از نگاه روانشناسی  اسلامی).
ج. بررسی اقتضائات دریافت و درونی سازی  باورها، ارزش ها و رفتارهای اسلامی توسط افراد در سنین مختلف.
د. بررسی «خانه سالمندان» در سبک زندگی اسلامی و آسیب شناسی میدانی آن.
ه. نشانه شناسی، علت شناسی و سبک شناسی برای مواجهه با «تغییرات بین نسلی» در خانواده های جامعه ایران با رویکرد روانشناختی – اسلامی.
و. بررسی و تبیین مراحل تحول ایمان اسلامی در طبقات مختلف سنی.

12. رسانه، فضای مجازی و عملیات روانی:
الف. بررسی روان شناختی «رسانه ملی»، «اینترنت»، «ماهواره»، «شیبکه های پیام رسان مجازی»، در جامعه ایران (کارکرد، آسیب شناسی میدانی، و راهکارهای اصلاحی بر اساس روانشناسی اسلامی).
ب. موضوعات مربوط به فضای مجازی با رویکرد اسلامی مانند «تکنیک های خود کنترلی در فضای مجازی، «اعتیاد به فضای مجازی»، «سلبریتی ها و فضای مجازی»، «آسیب ها و راهکارهای فضای مجازی»، «بسته آموزشی نظارت والدین بر فرزنددان در فضای مجازی، «اصول و فنون راوانشناختی به کار گرفته شده در فضای مجازی»، و ...
ج. بررسی عملیات روانی و فضای مجازی از دیدگاه فقه و اخلاق اسلامی.
د. عملیات روانی تهاجمی در مقابل دشمنان اسلام و انقلاب (کوتا مدت، میان مدت و بلند مدت).

13. سلامت معنوی:
الف. تمایزات «سلامت معنوی از دیدگاه اسلام» با «سلامت معنوی ازدیدگاه روانشناسی».
ب. تبیین مصادیق جدید معنویت ساز در زندگی روزمره مسلمانان با الهام از مصادیقی مانند راهیان نور، راهپیمائی اربعین، اردوهای جهادی، ....
ج. راهکارهای تقویت و نهادینه سازی معنویت اسلامی از طریق نهاد های مختلف جامعه (آموزش و پرورش، مساجد، هیئت های مذهبی، نیروهای مسلح، باشگاه های ورزشی، مجموعه های تفریحی، بوستان ها و ....)
د. ساخت آزمون «سلامت معنوی» از دیدگاه اسلام متناسب با صنوف مختلف و طبقات سنی مختلف.

14. خانواده:
الف. الگوی ارتباطی والد – فرزند با دیدگاه اسلامی در مقاطع مختلف سنی.
ب. علل روانشناختی بالا رفتن سن ازدواج و راه کارهای اصلاح آن با توجه به منابع اسلامی.
ج. ارائه الگوی سنی ازدواج بر اساس دیدگاه اسلامی.
د. ارائه الگوی مشاوره پیش از ازدواج (هدف، ساخت پروتکل، ابزار های فناورانه، انواع مدل های مشاوره، ...)
ه. الگوی مددکاری اجتماعی در شکل گیری ازدواج و پایدارسازی خانواده بر اساس آموزه های  اسلامی (آسان سازی ازدواج افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، ...) ، (آسان‌سازی ازدواج معلولین، بیماری های مزمن، ...).
و. مقایسه خانواده هسته‌ای و خانواده بزرگ در ابعاد مختلف، و ارائه رویکرد اسلامی- ایرانی.
ز. روان‌شناسی زنان
ح. روان‌شناسی مردان

15. روان‌شناسی دین و معنویت:
الف. بررسی دینداری در گذشته، حال و آینده و فراتحلیل آزمون‌ها و مقیاس‌های سنجش دینداری.
ب. تحلیل روان‌شناختی اعتقادات و باورها مانند ایمان، توکل و...
ج. تحلیل روان‌شناختی مناسک و شعائر دینی مانند عزاداری، نماز، روزه، حج، اعتکاف.
د. تحلیل روان‌شناختی اخلاقیات دینی مانند تقوی، توبه، احسان، عفو و...
ﻫ. تحلیل روان‌شناختی کانون‌ها و نهادهای دینی مانند مسجد، حسینیه، نمازجمعه و...
و. رابطه دینداری با سلامت، معنویت، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و...
ز. بررسی و تحلیل روان‌شناختی رشد دینداری در کودکی، نوجوانی، بزرگسالی و سالمندی

16. روان‌شناسی رشد: کودکی، نوجوانی و جوانی و سالمندی

17. روان‌شناسی رسانه

18. روان‌شناسی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی

19. روان‌شناسی هوش مصنوعی

20. روان‌شناسی تربیتی

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گروه خانواده

خانواده نهادی مقدس و تاثیرگذار در سلامت، رفاه و رشد معنوی افراد و جوامع است. متون اسلامی سرشار از گزاره های مربوط به روابط خانوادگی است که به قوانین حقوقی و توصیه های اخلاقی و معنوی در خانواده پرداخته است. این آموزه¬ها می¬تواند در متون علمی، آموزشی و کاربردی مورد استفاده قرار گیرد و خلأهای موجود را پر کند و زمینه ساز مکاتب علمی کارآمد در خانواده باشد. از طرفی مشکلات خانواده در عصر حاضر بسیار ملموس شده و درخواست کمک از نهادهای علمی هر روز بیشتر می¬شود. بر این اساس گروه خانواده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه رسالت خود را در انجام و تسهیل تحقیقات علمی، دینی و بین رشته¬ای در حوزه خانواده اعلام می¬دارد و آماده حمایت از تحقیقاتی است که زمینه¬ساز کارآمدی، تحکیم و تعالی خانواده ها است. در این راستا، اولویت¬های پژوهشی گروه خانواده به شرح زیر اعلام می گردد. امید است اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و طلاب، طرح¬های بنیادی و کاربردی خود را در این زمینه به این گروه پیشنهاد دهند تا مطابق ضوابط علمی و حقوقی، حمایت لازم از این طرح¬ها صورت گیرد.  
الف. مسائل ازدواج:
1.    آسیب‌‌های خانوادگی پیش از ازدواج: مجردزیستی، ازدواج زودهنگام و دیرهنگام
2.    آسیب‌‌شناسی روابط پیش از ازدواج (هم خانگی، دوستی و ...)
3.    نامزدی و عقد  
4.    نظام¬مند کردن روابط پیش از ازدواج بر اساس مبانی اخلاقی و فقهی دین اسلام
5.    مشاوره ازدواج: سنجش آمادگی ها،    
6.    مشاوره ازدواج: سنجش مزاج ها
7.    مشاوره ازدواج: شخصیت و اختلالات
8.    مدیریت فردی مسائل حقوقی ازدواج و خانواده ( حق طلاق، حضانت، خروج از کشور)  
9.    مدیریت فرهنگی اجتماعی مسائل حقوقی ازدواج و خانواده
ب. بهداشت روانی خانواده:  
10.    پیشگیری از آسیب‌‌های خانوادگی (خشونت).
11.    پیشگیری از آسیب‌‌های خانوادگی (خیانت).
12.    پیشگیری از آسیب‌‌های خانوادگی (تعارض و طلاق).
13.    غنی سازی روابط همسران
14.    مهارتهای زناشویی
15.    معنویت در خانواده: سلامت، مهارتها، حل مسائل.
16.    آسیب شناسی نقش ها‌ و نیازهای همسران و دنیای مدرن.
17.    مسائل مالی خانواده.
18.    اشتغال زنان.
19.    خانواده و رسانه: مزایا، آسیب‌ها و راهکارهای درمانی.
20.    خانواده و سالمندی.
21.    روابط همشیرگی.
22.    روابط خویشاوندی.
23.    فرزندپروری.
24.    نقش‌های پدری.  
25.    نقش‌های مادری.
26.    سیره‌ خانوادگی الگوهای معنوی.
27.    روانشناسی خانواده
28.    دانشنامه اسلامی خانواده.
29.    عوامل خانوادگی اختلالات روانی- اجتماعی.
30.    تاب آوری خانواده
ج. مشاوره و درمان خانواده:
31.    ارزیابی و سنجش معنوی ازدواج.
32.    ارزیابی و سنجش معنوی خانواده.
33.    ارزیابی و سنجش مسائل کودک و نوجوان.
34.    روش های کیفی و کمی خانواده پژوهی.
35.    درمان معنوی خانواده: روش ها و  فنون.
36.    درمان طلاق
37.    درمان خیانت
38.    درمان خشونت
39.    خانواده درمانی اعتیاد
40.     خانواده درمانی اسلامی
41.    نقد و بررسی نظریه¬های خانواده درمانی نوگرایی و پسانوگرایی.
42.    مسائل ازدواج موقت.  
43.    مسائل تعدد زوجات.
44.    مشاوره کودک با رویکرد فرهنگی مذهبی.
45.    درمان مشکلات ارتباطی نوجوان در خانواده با توجه به مسائل نسل حاضر.
46.    آسیب‌شناسی تطبیقی خانواده با رویکرد فرهنگی مذهبی.
47.    آسیب‌های روانی و مشکلات ارتباطی خانواده.
48.    کارورزی بالینی در خانواده درمانگری.
د. مسائل جنسی
49.    تربیت جنسی
50.    آموزش جنسی همسران
51.    اختلال هویت جنسیتی: عوامل و درمان
52.    اختلالات عملکرد جنسی: زمینه ها، عوامل و درمان
53.    انحرافات جنسی: زمینه ها، عوامل و درمان (هم جنس گرایی)
54.    انحرافات جنسی: زمینه ها، عوامل و درمان (خودارضایی)
55.    انحرافات جنسی: زمینه ها، عوامل و درمان (هرزه بینی)
56.    دیگر انحرافات جنسی: زمینه ها، عوامل و درمان (بچه بازی، حیوان دوستی، سادیسم و مازوخسیم)
ه. پژوهش های میدانی
57.    پیمایش منطقه¬ای و ملی مسائل خانواده (روابط همسران، روابط والدین و فرزندان، روابط خویشاوندی)
58.    پیمایش مسائل خانوادگی  طلاب ( همسران و فرزندان)
59.    تحقیقات بالینی در مورد پروتکل های مشاوره ازدواج  
60.    تحقیقات بالینی در مورد پروتکل های خانواده درمانی  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سایر گروه ها به زودی...

 

 


علاقه مندان می توانند طرحنامه های خود را بعد از ثبت نام در سایت پژوهشگاه از طریق فرم پیشنهاد طرح پژوهشی به مدیریت پژوهش و همکاری های علمی ارسال کنند یا با شماره 02532111236 با این مدیریت تماس حاصل فرمایند.

 

 

.

کلید واژه ها: اولویت پژوهشی فراخوان طرح پژوهشی علوم تربیتی محورها، موضوعات و اولویت های پژوهشی گروه های علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۴۰۲