نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۶ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکی
 
آذربایجانیمسعودپژوهشگاه علوم رفتاری / گروه روانشناسیاستاد
آقاجانیعلیپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه علوم سیاسی استادیار
باباییعلی اکبرپژوهشکده علوم اسلامی / گروه قرآن پژوهیدانشیار
بستان (نجفى)حسینپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه جامعه شناسیدانشیار
بهشتیمحمدپژوهشگاه علوم رفتاری / گروه علوم تربیتیدانشیار
پناهیعلی‌احمدپژوهشگاه علوم رفتاری / گروه روانشناسیاستادیار
توکلیعبداللهپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه مدیریتدانشیار
توکلی طرقیمحمد هادیپژوهشکده علوم اسلامی / گروه فلسفه و کلام استادیار
جان‌بزرگیمسعودپژوهشگاه علوم رفتاری / گروه روانشناسیاستاد
جوان آراستهحسینپژوهشکده علوم اسلامی / گروه حقوق و فقه اجتماعیدانشیار
حسنیسید حمید رضاپژوهشگاه علوم رفتاری / گروه فلسفه علوم انسانی دانشیار
حسینیسید رضاپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه اقتصاددانشیار
حسینی‌ زادهسید‌ علیپژوهشگاه علوم رفتاری / گروه علوم تربیتیدانشیار
حسینیان مقدمحسینپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلاماستادیار
حکیمیانعلی محمدپژوهشکده علوم اسلامی / گروه حقوق و فقه اجتماعیاستادیار
خانجانىقاسمپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلاماستادیار
خدمتیابوطالبپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه مدیریتاستادیار
داداش‏ نژادمنصورپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامدانشیار
دانش پژوهمصطفیپژوهشکده علوم اسلامی / گروه حقوق و فقه اجتماعیاستاد
داوریمحمدپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه جامعه شناسیاستادیار