پژوهشکده علوم رفتاری

تعداد بازدید:۸۸۷۵
رئیس پژوهشکده آیت الله سیدمحمد غروی    
رئیس گروه پشتیبانی پژوهشی پژوهشکده مرتضی برزگر 02532111355  
کارشناس مسئول پشتیبانی پژوهشی پژوهشکده محمدحسین کاظمی زاده 02532111362  
کارشناس پشتیبانی پژوهشی پژوهشکده عنایت الله خزاعلی 02532111361  

 

آخرین ویرایش۰۳ مرداد ۱۴۰۰