هیئت امنا

تعداد بازدید:۱۱۶۴۹

معرفی:
هیات امنا عالی ترین رکن موسسه می باشد که وظایف و اختیارات آن درقانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی‌ (‌مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۹/۱۲/۶۷ و ۲۳/۱۲/۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی (‌مصوب مورخ۶۹/۱۰/۱۸ مجلس شورای اسلامی) به شرح ذیل تعیین شده است.
الف- تصویب آیین نامه داخلی؛
ب- تصویب سازمان اداری موسسه براساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید؛
ج- بررسی و تصویب بودجه موسسه که از طرف رئیس موسسه پیشنهاد می شود؛
د- تصویب بودجه تفصیلی موسسه؛
هـ - تصویب حسابها و ترازنامه سالانه موسسه؛
و- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن؛
ز- تعیین حسابرس و خزانه دار برای موسسه؛
ج- کوشش برای جلب کمک های بخش خصوصی و عواید محلی اعم از نقدی،تجهیزاتی،ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
ط- تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی که برحسب مورد پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می باشد؛
ی- پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی (کارشناسان و تکنیسین ها) که برحسب مورد پس از تائید وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می باشد؛
ک- تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی،خدماتی،کارگاهی و بهداشت و درمانی موسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید؛
ل- تعیین میزان پرداخت حق التحقیق،حق التدریس ،حق الزحمه، حق التالیف و نظایرآن؛
م- بررسی گزارش موسسه که ازطرف رئیس موسسه ارائه می شود؛
ن- تصویب مقررات استخدامی اعضای هیات علمی موسسه که بمنظور هماهنگی پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.
 
اعضای هیات امنا: (حقیقی و حقوقی)
 ۱-دکتر محمدعلی زلفی گل - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا؛
 ۲-دکتر محمد سلیمانی - قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه؛
 ۳-حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدباقر سعیدی روشن - رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دبیر هیات امنا؛
۴-مهندس حمیدرضا پیروزیان - نماینده مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه؛

۵-حجه الاسلام و المسلمین دکتر رضا غلامی – رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا؛
۶- مهندس علیرضا جهانگیری - نماینده سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون دائمی و هیات امنا؛
۷- آیت اله سید محمد غروی؛
 ۸- حجت الاسلام والمسلمین مصطفی دانش پژوه؛
۹- حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن قمی؛
۱۰- دکتر محمد محمدرضایی؛

۱۱- حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید هادی عربی؛
۱۲-دکتر محمد مهدی طهرانچی.

مسئول دبیرخانه هیات امنا:
داود خالصی ۰۲۵۳۲۱۱۱۲۲۳

مصوبات هیات امنا

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۴۰۲