معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

تعداد بازدید:۷۳۱۳
معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع
معاون: دکتر حسین قافی
دفتر معاونت: ابراهیم ولی زاده
تلفن: ۰۲۵۳۲۱۱۱۲۴۷
نمابر: ۰۲۵۳۲۸۰۳۰۹۰

 

 
 
 
 
آخرین ویرایش۲۸ مرداد ۱۴۰۲