پژوهشکده علوم اجتماعی

تعداد بازدید:۴۳۸۳

معرفی

 

گروه ها

 

ستاد پژوهشکده

رئیس پژوهشکده دکتر سیدرضا حسینی    
رئیس گروه پشتیبانی پژوهشی پژوهشکده سید علی اختراعی طوسی 02532111359  
کارشناس مسئول پشتیبانی پژوهشی پژوهشکده سیدامین حسینی 02532111329  
کارشناس پشتیبانی پژوهشی پژوهشکده ابوالفضل بیاتی    

 

آخرین ویرایش۰۳ مرداد ۱۴۰۰