آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
ترکیب، اهداف، اختیارات، شرح وظائف و آیین نامه ی شورای داوری وکمیته ناقدان کرسی هاترکیب، اهداف، اختیارات، شرح وظائف و آیین نامه ی شورای داوری وکمیته ناقدان کرسی هاآیین نامه های پژوهشی۱۴ مهر ۱۳۸۸
مراحل برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظرهآیین نامه های پژوهشی۰۶ مرداد ۱۳۸۸
فرآیند بررسی و برگزاری اجلاسیه دفاع و داوریآیین نامه های پژوهشی۰۶ مرداد ۱۳۸۸
سازمان، آیین نامه و شرح وظائف کرسی های علمی هیات حمایت ازکرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظرهسازمان، آیین نامه و شرح وظائف کرسی های علمی هیات حمایت ازکرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظرهآیین نامه های پژوهشی۱۲ خرداد ۱۳۸۸
آئین نامه حمایت از کرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظرهآئین نامه حمایت از کرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظرهآیین نامه های پژوهشی۱۲ آذر ۱۳۸۷
دستورالعمل «نحوه بررسی تخلفات پژوهشی» به انضمام «۵۷ بند از مصادیق تخلفات پژوهشی»آیین نامه های پژوهشی
شیوه نامه اجرایی اعطای ترفیع سالیانه به اعضای هیأتآیین نامه های پژوهشی
آیین نامه شورای علمی و شورای داخلی گروههای پژوهشیآیین نامه های پژوهشی
آئین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشیآیین نامه های پژوهشی