آثار برگزیده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در جشنواره ها و رویدادهای علمی

آثار برگزیده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در جشنواره ها و رویدادهای علمی

عنوانمؤلفگروه جشنوارهدورهسالرتبه
مبانی فقهی اقتصاداسلامیمحمد مهدی کرمیاقتصادکنگره دبیرخانه دین پژوهانسومین1380برتر
نگرش علمی به هزینه و در آمد دولت اسلامیحسن آقا نظری و محمد تقی گیلک حکیم آبادیاقتصادکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381برگزیده
نقدی بر جایگزینی نرخ نسیه به جای نرخ بهرهحسن آقانظریاقتصادجشنواره دو سالانه اقتصاد اسلامیسومین1382سپاس گزاری-
نگرش علمی به هزینه و در آمد دولت اسلامیحسن آقا نظری و محمد تقی گیلک حکیم آبادیاقتصادکتاب سال حوزهششمین1383سوم
نظریه پردازی در اقتصاد اسلامیحسن آقا نظریاقتصادجشنواره دو سالانه اقتصاد اسلامیسومین1384دوم
نظریه پردازی در اقتصاد اسلامیحسن آقا نظریاقتصادکنگره دبیرخانه دین پژوهانهفتمین1384دوم
مباحثی در فلسفه اقتصادمحمد حسین کرمی ، عسگر دیر بازاقتصادکتاب سال حوزههشتمین1385سوم
نظریه پردازی اقتصاد اسلامیحسن آقا نظریاقتصادکتاب سال حوزهنهمین1386برگزیده
مبانی بخش عمومی در اقتصاد اسلامیحسن آقا نظریاقتصادجشنواره پژوهش‌های برتر مالیاتی و مالیه عمومیهشتمین1392برگزیده
الگوهای تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام و غربسید رضا حسینیاقتصادجشنواره دو سالانه اقتصاد اسلامیچهارمین1396شایسته تقدیر
پول و بانکداری با رویکرد اسلامیسید هادی عربی و حسین میسمیاقتصادکتاب سال حوزهبیستمین1397شایسته تقدیر
بررسی مغازی موسی بن عقبهحسین مرادی نسبتاریخ اسلامپژوهش فرهنگی سالششمین1380شایسته تشویق
شیخ مفید و تاریخ نگاری اسلامی(پایان نامه)قاسم خانجانیتاریخ اسلامپایان نامه سال دانشجوییهفتمین1381حائز رتبه
دولت ممالیک و نقش سیاسی و تمدنی آن در تاریخ اسلامشهلا بختیاریتاریخ اسلامکتاب سال دانشجویینهمین1381شایسته تقدیر
پژوهشی در سیره نبویرسول جعفریانتاریخ اسلامکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381برگزیده
تاریخ تشیعسید احمد رضا خضریتاریخ اسلامکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381شایسته تشویق
تاریخ تشیع جلد 2منصور داداش نژادتاریخ اسلامکتاب سال دانشجوییسیزدهمین1385شایسته تقدیر
نظام اداری مسلمانان در صدر اسلامترجمه: علیرضا ذکاوتی قرگوزلوتاریخ اسلامکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانبیست و چهارمین1385اول
اقتصاد و سیاست خارجی عصر صفویحسن زندیهتاریخ اسلامکتاب فصلپنجمین1387شایسته تقدیر
مناسبات مهاجرین و انصارحسین حسینیان مقدمتاریخ اسلامکتاب سال حوزهدوازدهمین1389شایسته تقدیر
دانشنامه سیره نبویحسین حسینیان مقدمتاریخ اسلامکتاب سال دانشجوییهجدهمین1390شایان تقدیر
بررسی تاریخی تعامل فکری و سیاسی امامیهمحمد رضا بارانیتاریخ اسلامکتاب فصلبیست و پنجمین1392شایسته تقدیر
نقـد و بررسی منابع تاریخی فتوح در سه قرن اول هجری با رویکرد فتوح ایرانحسین عزیزیتاریخ اسلامکتاب سال حوزهپانزدهمین1392شایسته تقدیر
نقش اصحاب امامان شیعه در اعتلای فرهنگ و تمدن اسلامیحسین حسینیان مقدمتاریخ اسلامکتاب سال حوزهپانزدهمین1392شایسته تقدیر
تحول نظام قضایی ایران در دوره پهلوی اولحسن زندیهتاریخ اسلامکتاب برتر دانشگاهیبیست و سومین1393شایسته تقدیر
تحول گفتمان در گزارش واقعه کربلاسید رقیه میر ابوالقاسمیتاریخ اسلامجشنواره کتاب سال عاشورا - جایزه دعبلنخستین1394برگزیده
نقد و بررسی منابع تاریخی فتوح در سه قرن اول هجریحسین عزیزیتاریخ اسلامکتاب سال اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور (نشان دهخدا)اولین1394برگزیده
تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلامیعبدالرحیم قنواتتاریخ اسلامکتاب سال اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور (نشان دهخدا)اولین1394شایسته تقدیر
تحول گفتمان در گزارش واقعه کربلاسیده رقیه میرابوالقاسمیتاریخ اسلامکتاب سال دانشجوییبیست و چهارمین1395اثر شایسته تقدیر-
تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلامیعبدالرحیم قنواتتاریخ اسلامجشنواره کتاب دین و پژوهش های برترششمین1395شایسته تقدیر
مصر پس از اسلامفیروز آزادیتاریخ اسلامهفته پژوهش دانشگاه فرهنگیان1395برتر
تطورشناسی سیره ‌نگاری با تکیه بر نقش اصحاب امامانحسین حسینیان مقدمتاریخ اسلامکتاب سال حوزهنوزدهمین1396شایسته تقدیر
خاندان های شیعه: خاندان ابو رافعمنصور داداش نژادتاریخ اسلامکتاب سال حوزهنوزدهمین1396شایسته تحسین
تطورشناسی سیره ‌نگاری با تکیه بر نقش اصحاب امامانحسین حسینیان مقدمتاریخ اسلامکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانسی ‌و پنجمین1396شایسته تقدیر
نظریه سازی دینی در علوم اجتماعیحسین بستانجامعه شناسیکتاب سال حوزهشانزدهمین1393برگزیده
فلسفه نظری تاریخمجید کافیجامعه شناسیکتاب سال حوزههفدهمین1394برگزیده
نماز و کاهش آسیب های اجتماعیمحمد داوری ، علی سلیمیجامعه شناسیاجلاس سراسری نمازبیست و پنجمین1395برگزیده
جامعه شناسی جنسیت با رویکرد اسلامیحسین بستانجامعه شناسیکتاب سال حوزههجدهمین1395شایسته تقدیر
نظریه‌سازی دینی در علوم اجتماعیحسین بستانجامعه شناسیجشنواره کتاب دین و پژوهش های برترششمین1395شایسته تقدیر
وبر و اسلامترجمه: حسین بستان، علی سلیمی، عبدالرضا علیزادهجامعه‌شناسیکتاب سال دانشجویینهمین1381سوم
جامعه شناسی معرفتعبدالرضا علیزادهجامعه‌شناسیکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381شایسته تشویق
جامعه شناسی کجرویعلی سلیمی ، محمد داوریجامعه‌شناسیکتاب سال حوزهچهارمین1381برگزیده
نهاد خانواده در اسلامحسین بستانجامعه‌شناسیکنگره دبیرخانه دین پژوهانپنجمین1382برتر
جامعه شناسی معرفتعبدالرضا علیزادهجامعه‌شناسیکتاب سال دانشجویییازدهمین1383برگزیده
نابرابری و ستم جنسی از دیدگاه اسلام و فمنیسمحسین بستانجامعه‌شناسیکتاب سال حوزهششمین1383دوم
جامعه شناسی معرفتعبدالرضا علیزاده مجید کافی حسین اژدری زادهجامعه‌شناسیکتاب سال حوزههفتمین1384دوم
جرم و جرم شناسیعلی سلیمیجامعه‌شناسیکتاب سال حوزههفتمین1384سوم
همنشینی و کجروی، تحلیلی تطبیقی از دیدگاه های اسلامیعلی سلیمی، ابوترابی، داوریجامعه‌شناسیکنگره دبیرخانه دین پژوهاننهمین1387اول
مبانی رویکرد اجتماعی به حقوقعلیرضا علیزادهجامعه‌شناسیکتاب فصلهفتمین1387برگزیده
مبانی رویکرد اجتماعی به حقوقعبدالرضا علیزادهجامعه‌شناسیکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانبیست و هفتمین1388برگزیده
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۹۱ مورد.

آخرین ویرایش۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰