آثار برگزیده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در جشنواره ها و رویدادهای علمی

آثار برگزیده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در جشنواره ها و رویدادهای علمی

عنوانمؤلفگروه جشنوارهدورهسالرتبه
تحول گفتمان در گزارش واقعه کربلاسیده رقیه میرابوالقاسمیتاریخ اسلامکتاب سال دانشجوییبیست و چهارمین1395اثر شایسته تقدیر-
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن(جلد 3 )بهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانبیست و یکمین1382اول-
تاریخ تفسیر قرآن کریمعلی اکبر باباییقرآن پژوهیکنگره دبیرخانه دین پژوهانهشتمین1385اول
هستی و چیستی در مکتب صدراییغلامرضا فیاضی و دکتر حسینعلی شیدانشیدفلسفه و کلامکنگره دبیرخانه دین پژوهانهشتمین1385اول
نظام اداری مسلمانان در صدر اسلامترجمه: علیرضا ذکاوتی قرگوزلوتاریخ اسلامکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانبیست و چهارمین1385اول
بررسی مسائل تربیتی جوانان در روایاتسید علی حسینیزاده محمد علی حاجی ده‌آبادیعلوم تربیتیکتاب خانوادهاولین جشنواره1386اول
فقه تربیتی جلد1علیرضا اعرافیعلوم تربیتیکنگره دبیرخانه دین پژوهاننهمین1387اول
بررسی و(در لوح نیامده) نقد روان‌شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمزمسعود آذربایجانیروان‌شناسیکنگره دبیرخانه دین پژوهاننهمین1387اول
مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومیجلال الدین قیاسی، حمید دهقان، قدرت اله خسروشاهی قیاسی، ساریخانی، خسرو‌شاهیحقوقکنگره دبیرخانه دین پژوهاننهمین1387اول
همنشینی و کجروی، تحلیلی تطبیقی از دیدگاه های اسلامیعلی سلیمی، ابوترابی، داوریجامعه‌شناسیکنگره دبیرخانه دین پژوهاننهمین1387اول
معیارپذیری تفسیر قرآن کریم(پایان نامه)علی فتحیقرآن پژوهیپایان‌نامه‌های برتر قرآنی دانشجویی کشورسیزدهمین1393اول-
روان شناسی در قرآنمحمد کاویانی، علی احمد پناهیروان شناسیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمبیست و سومین/دومین1394اول-
توانمند سازی منابع انسانی در نظام ارزشی اسلامامبر حمزه مهرابیمدیریتکتاب سال پاسداران اهل قلمیازدهمین1395اول
پایان نامه شناسیایی و تبیین مدل های رفتاری انسانی از منظر قرآنعلی عبدالله نیسیانیقرآن پژوهیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمبیست و ششمین1397اول-
مبانی فقهی اقتصاداسلامیمحمد مهدی کرمیاقتصادکنگره دبیرخانه دین پژوهانسومین1380برتر
سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت ـ تربیت فرزندسید علی حسینی زادهعلوم تربیتیکنگره دبیرخانه دین پژوهانسومین1380برتر
تحلیل زبان قرآنمحمد باقر سعیدی روشنقرآن پژوهیکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381برتر
عقل و اخلاق از دیدگاه غزالی و هیومحسنعلی شیدانشیدفلسفه و کلامکنگره دبیرخانه دین پژوهانپنجمین1382برتر
نهاد خانواده در اسلامحسین بستانجامعه‌شناسیکنگره دبیرخانه دین پژوهانپنجمین1382برتر
روانشناسی اجتماعی با نگرش بر منابع اسلامیمسعودآذربایجانی، محمدکاویانی، سید مهدی موسوی اصل، محمد رضا سالاری فر، اکبر عباسیروان‌شناسیکنگره دبیرخانه دین پژوهانپنجمین1382برتر
تربیت دینیمحمد داودیعلوم تربیتیکنگره دبیرخانه دین پژوهانپنجمین1382برتر
اصول و مبانی حکمت اشراقمهدی علیپورفلسفه علوم انسانیپایان نامه سال دانشجوییدهمین1385برتر
کتاب‌شناسی توصیفی – تحلیلی اسلام و روانشناسیبهروز رفیعیعلوم تربیتیهمایش اهل قلم اصفهانچهارمین1386برتر
تاریخ تفسیر قرآن کریمعلی اکبر باباییقرآن پژوهیجشنواره کتاب دین و پژوهش های برترسومین1388برتر
بهداشت روانی با نگرش به منابع اسلامیمحمد رضا سالاری فر، محمدصادق شجاعی، سید مهدی موسوی اصل، محمد دولتخواهروان شناسیکتاب سال دانشجوییهجدهمین1390برتر
فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانیفصلنامه روش‌شناسی علوم انسانیفلسفه علوم انسانیجشنواره بین المللی فارابیششمین1391برتر
مصر پس از اسلامفیروز آزادیتاریخ اسلامهفته پژوهش دانشگاه فرهنگیان1395برتر
کاوش مفهوم سرمایه اجتماعی در قرآن کریمجعفر ترک زاده، معصومه محترم، ابوالفضل گائینیمدیریتجایزه ویژه علامه جعفری دانشگاه شیراز1398برتر
روش شناسی تفسیر قرآنمحمود رجبی ، علی اکبر باباییقرآن پژوهیکتاب سال حوزهدومین1379برگزیده
اسلام و حقوق بین الملل خصوصیمصطفی دانش پژوهحقوقکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381برگزیده
نگرش علمی به هزینه و در آمد دولت اسلامیحسن آقا نظری و محمد تقی گیلک حکیم آبادیاقتصادکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381برگزیده
پژوهشی در سیره نبویرسول جعفریانتاریخ اسلامکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381برگزیده
جامعه شناسی کجرویعلی سلیمی ، محمد داوریجامعه‌شناسیکتاب سال حوزهچهارمین1381برگزیده
مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی، اسلام و حقوق موضوعهجلال الدین قیاسی، حمید دهقان، قدرت اله خسروشاهیحقوقکتاب سال حوزهچهارمین1381برگزیده
کتاب شناسی توصیفی ـ تحلیلی و تربیت دراسلامبهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب سال حوزهپنجمین1382برگزیده
جامعه شناسی معرفتعبدالرضا علیزادهجامعه‌شناسیکتاب سال دانشجویییازدهمین1383برگزیده
روانشناسی اجتماعی با نگرش بر منابع اسلامیمسعود آذربایجانیروان‌شناسیکتاب سال دانشجویییازدهمین1383برگزیده
قواعد فقه در قلمرو جزای اختصاصیاحمد حاجی ده آبادیحقوقپژوهش برتر دانشجویی (پایان نامه سال دانشجویی)پنجمین1384برگزیده-
نظریه پردازی اقتصاد اسلامیحسن آقا نظریاقتصادکتاب سال حوزهنهمین1386برگزیده
در آمدی بر روان‌شناسی دینمسعود آذربایجانی ، سید مهدی موسوی اصلروان‌شناسیکتاب سال حوزهنهمین1386برگزیده
مکاتب تفسیری (در لوح بدون جلد 2 است)علی اکبر باباییقرآن پژوهیکتاب فصلچهارمین1386برگزیده
بررسی و نقد روانشناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمزمسعود آذربایجانیروان‌شناسیپایان نامه سال دانشجوییدوازدهمین1387برگزیده
سیر آرای تربیتی در تمدن اسلامیبهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب سال حوزهدهمین1387برگزیده
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت (جلد 5)محمد بهشتیعلوم تربیتیکتاب فصلهفتمین1387برگزیده-
مبانی رویکرد اجتماعی به حقوقعلیرضا علیزادهجامعه‌شناسیکتاب فصلهفتمین1387برگزیده
روان‌شناسی و تبلیغات با تاکید بر تبلیغ دینیمحمد کاویانیروان‌شناسیکتاب سال حوزهیازدهمین1388برگزیده
فقه تربیتی جلد 1 و 2علیرضا اعرافیعلوم تربیتیکتاب سال حوزهیازدهمین1388برگزیده
بررسی و نقد روان‌شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمزمسعود آذربایجانیروان‌شناسیکتاب سال حوزهیازدهمین1388برگزیده
هستی و چیستی در مکتب صدراییغلامرضا فیاضی و حسینعلی شیدانشیدفلسفه و کلامکتاب سال حوزهیازدهمین1388برگزیده
مبانی رویکرد اجتماعی به حقوقعبدالرضا علیزادهجامعه‌شناسیکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانبیست و هفتمین1388برگزیده
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۹۱ مورد.

آخرین ویرایش۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰