فهرست تفاهم نامه ها

سالسازمان طرف تفاهم نامه / قراردادنوع تفاهم نامه یا قراردادامضاء کننده تفاهم نامه یا قراردادموضوع، هدف، محورها، زمینه های همکاری تفاهم نامه / قرارداد
82پژوهشکده امور اقتصادی وابسته به وزارت امور اقتصادی و داراییتفاهم نامه علمی و پژوهشیآقای محمد تقی ضیائی بیگدلی؛ رئیس پژوهشکده امور اقتصادیماده 1). هدف: استفاده طرفین این تفاهم نامه از توانائیهای علمی و اطلاع رسانی دو پژوهشکده به منظور انجام مشاوره، تحقیق، آموزش و مبادله اطلاعات علمی پیرامون موضوع های مورد نیاز؛ ماده2). شیوه همکاری: هر یک از دو پژوهشکده جهت دستیابی به اهداف مندرج در ماده (1)، موضوعات و عناوین مورد نیاز مشاوره ای، پژوهشی، آموزشی و اطلاع رسانی خود را تهیه و در اختیار پژوهشکده دیگر قرار دهد. - تبصره: به منظور وحدت رویه و تمرکز در ارایه خدمات، کلیه واحدهای تابعه دو پژوهشکده در چارچوب این تفاهم نامه به طرح موضوع خواهند پرداخت.
82پژوهشکده تعلیم و تربیت (وابسته به وزارت آموزش و پرورش)تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشیآقای علی اصغر کاکوجویباری؛ رئیس پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورشمقدمه: این تفاهم نامه به منظور بهره گیری بهینه از امکانات موجود به جهت سازماندهی و فراهم آوردن زمینه های متقابل توسعه کمی و کیفی فعالیت های علمی – پژوهشی و تحقق بخشیدن به بخشی از هدف های تعلیم و تربیت اسلامی کشور در حوزه فعالیت های آموزش و پرورش بین دو پژوهشکده تعلیم و تربیت (وابسته به وزارت آموزش و پرورش) و پژوهشکده حوزه و دانشگاه (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری) تنظیم می گردد. ماده1). زمینه های همکاری: 1. ارائه فهرست اولویت های تحقیقاتی و همکاری در زمینه برنامه ریزی پژوهشی؛ 2. اجرای طرح های مطالعاتی و پژوهشی مشترک بین دو پژوهشکده؛ 3. سفارش طرح های تحقیقاتی از طرف یک پژوهشکده به پژوهشکده دیگر؛ 4. برگزاری دوره های آموزشی مختلف (اعم از کارگاه های آموزشی، دوره های تحصیلات تکمیلی و ...) به منظور ارتقاء سطح علمی اساتید، محققان و کارشناسان تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش؛ 5. ایجاد شرایط مناسب جهت انتشار کتب و مجلات مشترک و همکاری در خصوص ارائه مقاله علمی برای چاپ در نشریات یکدیگر؛ 6. همکاری های کتابخانه ای و مبادله کتب، نشریات و بانک اطلاعاتی؛ 7. برگزاری نشست ها و همایش های علمی مشترک؛ 8. توزیع کتب و مجلات طرفین به صورت گسترده در سطح کشور؛ 9. فراهم آوردن امکانات لازم جهت بره مندی اساتید، محققان و کارشناسان جهت شرکت در همایش ها و دوره های تحصیلات تکمیلی داخل و خارج از کشور؛ 10. غنی سازی کتب درسی مرتبط با تعلیم و تربیت اسلامی. - تبصره: هر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورتی که طرفین تمایل به اجرای آن داشته باشند می تواند موضوع همکاری واقع شود.
83مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیتفاهم نامه همکاری علمی - پژوهشیرئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامیماده 1). تعریف: به منظور ارتقای سطح همکاری علمی – پژوهشی و بهره گیری بهینه از امکانات موجود جهت تحقق اهداف مشترک و کمک به پیشبرد تصویب کارشناسی شده طرح ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، این تفاهم نامه میان «مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی» و «مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه» که در این تفاهم نامه به ترتیب «مرکز پژوهش ها» و «مؤسسه پژوهشی» نامیده می شوند، تنظیم و با تشریک مساعی طرفین، مفاد آن ضمن در چارچوب قراردادهای مشخص جداگانه اجرا خواهد شد. ماده2). زمینه های همکاری: 1. سفارش طرح های تحقیقاتی از طرف مرکز پژوهشها به مؤسسه پژوهشی؛ 2. برگزاری نشست ها و همایشهای تخصصی مشترک؛ 3. انتشار کتب و مجلات مشترک و همکاری طرفین در خصوص ارائه ی مقالات علمی برای چاپ در نشریات یکدیگر؛ 4. همکاری کتابخانه ای؛ 5. همکاری در تهیه ی اولویت های تحقیقاتی و نیازسنجی پژوهشی؛ 6. همکاری و سرمایه گذاری مشترک در اجرای پژوهش های مورد توافق و تشکیل تیمهای مشترک پژوهشی؛ 7. همکاری در تشکیل بانک اطلاعاتی پزوهشگران و محققان؛ 8. پذیرش طرح های مشترک با همکاری یکدیگر از سایر سازمان ها و دستگاه ها در موضوعات مرتبط و مورد علاقه؛ 9. معرفی پژوهشگران طرف قرارداد به سایر سازمان ها؛ - تبصره: هر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورتی که طرفین تمایل به اجرای آن داشته باشند می تواند موضوع همکاری واقع شود.
83دانشگاه قمتفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشیآقای مهدی قاضی؛ رئیس دانشگاه قمماده 1). تعریف: به منظور ارتقای سطح همکاری علمی – پژوهشی و بهره گیری بهینه از امکانات موجود جهت تحقق اهداف مشترک، این تفاهم نامه میان «دانشگاه قم» و «مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه» تنظیم و با تشریک مساعی طرفین، مفاد آن ضمن معرفی نماینده ای جهت پیگیری های لازم، اجرا می شود و در صورت ضرورت در چارچوب قراردادهای مشخص جداگانه اجرا خواهد شد. ماده2). زمینه های همکاری: 1. اجرای طرح های تحقیقاتی از طرف مرکز پژوهشها به موسسه پژوهشی؛ 2. سفارش طرح های تحقیقاتی به یکدیگر؛ 3. برگزاری نشست ها و همایشهای تخصصی مشترک؛ 4. برگزاری دوره های آموزشی و کارگاهی مشترک؛ 5. انتشار آثار مشترک و همکاری طرفین در خصوص ارائه ی مقالات علمی برای چاپ در نشریات یکدیگر؛ 6. همکاری کتابخانه ای و تبادل مدارک علمی؛ 7. ارائه اولویت های تحقیقاتی به یکدیگر به منظور پرهیز از انجام پژوهش های تکراری و یا مشارکت در انجام پژوهش؛ 8. فراهم آوردن امکانات لازم جهت استفاده محققین دو مرکز از پایگاه های اطلاع رسانی و کتابخانه ای طرفین؛ 9. دعوت از محققین مرکز طرف قرارداد جهت شرکت در دوره های آموزشی برگزار شده از سوی مرکز دیگر. - تبصره: هر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورتی که طرفین تمایل به اجرای آن داشته باشند می تواند موضوع همکاری واقع شود.
83پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهیتفاهم نامه همکاری های علمی، تحقیقاتی، آموزشی، فرهنگیآقای حسینعلی قبادی؛ رئیس پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهیاین تفاهم نامه به منظور استفاده از توانائیها، امکانات و افزایش کارایی بین پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی به نمایندگی آقای حسینعلی قبادی و جناب آقای اعرافی به نمایندگی از سوی پژوهشکده حوزه و دانشگاه با اهداف و شرایط زیر منعقد می گردد. ماده 1). هدف از تنظیم و اجرای این تفاهم نامه ایجاد زمینه های لازم برای همکاری کامل بین پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی و پژوهشکده حوزه و دانشگاه در زمینه های علمی، تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی است. ماده2). زمینه های همکاری: عمده ترین زمینه های همکاری متقابل دو پزوهشکده به قرار زیر است: 1. همکاری و ارتباط بین کارشناسان و اعضائ هیات علمی دو پژوهشکده در انجام طرح ها به منظور گسترش تحقیقات، زمینه سازی برای دستیابی به تخصص های مورد نیاز کشور و رفع نیازهای متقابل؛ 2. بهره گیری متقابل از امکانات تحقیقاتی آموزشی و فرهنگی به منظور رشد و تقویت بنیه علمی، پزوهشی و فرهنگی دو پژوهشکده؛ 3. همکاری مشترک در زمینه طراحی و اجرای همایش ها و نشست های علمی – پژوهشی؛ 4. همکاری مشترک در برگزاری دوره های آموزشی علمی –پژوهشی؛ 5. انجام طرح های پژوهشی با سرمایه گذاری مشترک به منظور استفاده بیشتر و بهتر از توانایی های دو پژوهشکده؛ 6. همکاری متقابل در زمینه های مختلف بویژه ارائه خدمات علمی - پژوهشی مطالعه و مشاوره علمی به جامعه؛ 7. همکاری مشترک و بهره برداری بیشتر از اطلاعات علمی و اسناد و مدارک پژوهشی دو پژوهشکده؛ 8. همکاری مشترک جهت بهره برداری از نتایج طرح های پژوهشی و مطالعات انجام شده؛ 9. مبادله آثار علمی چاپ شده. ماده 4). نحوه همکاری: 1. کلیه همکاری های میان پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی و پژوهشکده حوزه و دانشگاه در خصوص موضوعات مورد توافق در چارچوب قراردادهایی جداگانه تنظیم و با امضاءطرفین لازم الاجرا است. 2. در زاستای تحقق همکاری ها و اجرای این تفاهم نامه طرفین نماینده یا نماینده گانی جهت پیگیری و هماهنگی معرفی خواهند کرد.
84رایزنی فرهنگی ایران در لبنانتفاهم نامه همکاری علمی - فرهنگیآقای نجفعلی میرزایی؛ رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنانبه منظور ارتقاء سطح همکاری های علمی- فرهنگی و بهره مندی از توانائی ها و ظرفیت های بالقوه و بالفعل پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و همچنین با توجه به ظرفیت ها، نیازها و فرصت های علمی – فرهنگی موجود در منطقه خاورمیانه و آفریقا – عربی و کشور لبنان به عنوان یکی از قطب های فرهنگی جهان عرب، تفاهم نامه زیر بین پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان به شرح زیر منعقد می گردد: ماده 1). موضوع تفاهم نامه: همکاری های علمی و پژوهشی بین پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در لبنان به منظور گسترش تبادلات علمی- فرهنگی بین مجامع دانشگاهی، علمی، فرهنگی و اسلامی لبنان و منطقه خاورمیانهو آفریقا – عربی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری و مساعدت رایزنی فرهنگی از طریق راهکارهای مناسب و مورد توافق طرفین. ماده 2). زمینه های همکاری: زمینه های همکاری در دو بخش به شرح زیر قابل تفکیک هستند: الف). همکاری های قابل ارائه از سوی پژوهشگاه به رایزنی: 1. ارسال آثار علمی پژوهشگاه (کتاب، نشریات و ...) به رایزنی و شخصیت های فرهنگی و فرهیخته عرب با هماهنگی رایزنی به منظور معرفی این آثار در مجامع علمی، فرهنگی و نشریات عربی توسط رایزنی فرهنگی؛ 2. ترجمه و نشر مقالات و تألیفات محققین عرب در قالب کتاب با بصورت مقاله در نشریات تخصصی پژوهشگاه متناسب با گرایش های تخصصی گروه های پژوهشی پژوهشگاه معرفی شده از سوی رایزنی فرهنگی؛ 3. ارائه اطلاعات مربوط به سمینار ها و کنفرانس های علمی که در ایران برگزار می شود به رایزنی فرهنگی به منظور اطلاع رسانی به محققان و فرهیختگان عرب؛ 4. ارسال دعوتنامه برای رایزن محترم و شخصیت های علمی فرهنگی لبنان و منطقه معرفی شده از سوی رایزنی برای حضور در سمینارهایبین المللی که توسط پژوهشگاه برگزار می شود؛ 5. ایجاد زمینه برای حضور فرهیختگان و محققین لبنان و منطقه برای بازدیدهای علمی و فرصت های مطالعاتی در ایران؛ 6. تأمین نیازهای علمی رایزنی در قالب تألیف کتب، مقالات و ... متناسب با گرایش های تخصصی گروه های پژوهشی پژوهشگاه؛ 7. همکاری و ایجاد تمهیدات لازم در برگزاری کارگاه های تخصصی کوتاه مدت توسط اساتید و پزوهشگران پزوهشگاه در لبنان؛ ب). همکاری های قابل ارائه از سوی رایزنی به پژوهشگاه: 1. معرفی پژوهشگاه ئ آثار علمی آن در سطح مراکز علمی، فرهنگی، دانشگاهی و نشریات معتبر لبنان و منطقه خاورمیانه و آفریقا – عربی؛ 2. ایجاد تمهیدات لازم برای حضور و اسکان اساتید و پژوهشگران پژوهشگاه برای بازدیدهای علمی و فرصت های مطالعاتی در لبنان؛ 3. همکاری در تهیه مقدمات، اطلاع رسانی و هماهنگی های لازم برای حضور اساتید و پژوهشگران پژوهشگاه به منظور شرکت در سمینارها و همایش های بین المللی و برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی دو جانبه یا چند جانبه در لبنان و منطقه خاورمیانه و آفریقا – عربی؛ 4. همکاری در ترجمه، نشر و توزیع آثار علمی پژوهشگاه در قالب کتاب یا مقاله در نشریات معتبر علمی لبنان و منطقه خاورمیانه و آفریقا – عربی؛ 5. همکاری در ایجاد تمهیدات لازم برای معرفی و شرکت پزوهشگران پزوهشگاه در دوره های دکتری و فوق دکتری برگزار شده در دانشگاه های معتبر لبنان؛ 6. معرفی و ارائه گزارشی از نیازها و ظرفیت های علمی تحقیقاتی و مطالعات علوم انسانی با دیدگاه های اسلامی در مراکز علمی و آکادمیک لبنان و منطقه خاور میانه و آفریقا – عربی برای کممک و جهت دهی به سیاست گذاری های کلان پژوهشی پژوهشگاه؛ 7. همکاری در معرفی و عرضه آثار پژوهشگاه در نمایشگاه های کتاب که توسط رایزنی با مراکز دولتی، فرهنگی و دانشگاهی لبنان در این کشور برگزار می شود. - تبصره: موارد همکاری ای که مورد تمایل طرفین می باشد و در مفاد ماده 2 ذکر نشده است می تواند موضوع همکاری های جدید قرار گیرد.
84مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیماتفاهم نامه همکاری علمی - پژوهشیماده 1). تعریف: به منظور ارتقای سطح همکاری علمی – پژوهشی و بهره گیری بهینه از امکانات موجود جهت تحقق اهداف مشترک، این تفاهم نامه میان«پیوهشگاه حوزه و دانشگاه» و «مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما» که به ترتیب «پژوهشگاه» و «مرکز پژوهش ها» نامیده می شوند، تنظیم و با تشریک مساعی طرفین، مفاد آن در صورت نیاز در چارچوب قراردادهای مشخص جداگانه اجرا خواهد شد. ماده2).زمینه های همکاری: 1. ارائه اطلاعات مورد نیاز و فراهم آوردن تمهیدات لازم توسط مرکز پژوهش ها جهت مشارکت محققان پژوهشگاه در اجرای طرح های آن مرکز؛ 2. همکاری در جهت استفاده از محققان دو مرکز از کتابخانه های یکدیگر؛ 3. مبادله آثار منتشر شده دو مرکز؛ 4. برگزاری سمینارها و نشست های تخصصی مشترک؛ 5. انتشار کتب و مجلات مشترک و همکاری طرفین در خصوص ارائه مقالات علمی برای چاپ در نشریات یکدیگر؛ 6. ارائه اولویت های تحقیقاتی به یکدیگر به منظور پرهیز از انجام پژوهش های تکراری و یا مشارکت در انجام پژوهش. - تبصره: هر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورتی که طرفین تمایل به اجرای آن داشته باشند می تواند موضوع همکاری واقع شود.
84دانشگاه آزاد کشمیرتفاهم نامه همکاریSinged by: Vice Chancellor (University of AJ&K)On cooperation between Hawzeh & University Institute and University of azad Jammu and keshmir (AJ&K) On order to promote scientific & research cooperation and preforming joint aims by profiting from the available potential‚ this agreement is concluded between Hawzeh & University Institute and AJ&K: the articles on proposals will be performed by sharing ideas of both sides through certain separate agreement. Article 1: Areas of collaboration 1. Preforming joint research projects‚ in the field of Islamic sciences‚ especially Economics. 2. Development of “Divine sciences”. 3. Exchange of faculty members and students. 4. Preparing sabbatical for the faculty members and researchers. 5. Holding conferences and joint scientific sittings. 6. Publication of books and journals jointly and exchanging published works. 7. Organizing educational workshops and exchange of information. 8. Offering research priories by the research deputies of both centers. Note 1: Execution of any issues listed in article 1‚ must be through a separate agreement. Note 2: every issue which is not predicted in this agreement can be the matter of cooperation if both sides are interested in.
84دانشگاه تربیت مدرستفاهم نامه همکاری علمی - پژوهشیآقای دکتر سعید سمنانیان؛ رئیس دانشگاه تربیت مدرسماده 1). تعریف: به منظور ارتقای سطح همکاری علمی – پژوهشی و بهره گیری بهینه از امکانات موجود جهت تحقق اهداف مشترک، این تفاهم نامه میان «دانشگاه تربیت مدرس» و «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» که به ترتیب «دانشگاه» و «پژوهشگاه» نامیده می شوند، تنظیم و با تشریک مساعی طرفین، مفاد آن در چارچوب قراردادهای مشخص جداگانه اجرا خواهد شد. ماده2). زمینه های همکاری: الف). همکاری پژوهشی: 1. اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک؛ 2. سفارش طرح های تحقیقاتی به یکدیگر؛ 3. برگزاری نشست ها و همایش های تخصصی مشترک؛ 4. ارائه اولویت های تحقیقاتی به یکدیگر به منظور پرهیز از انجام پژوهش های تکراری و یا مشارکت در انجام پژوهش؛ 5. همکاری در خصوص ارائه مقالات علمی برای چاپ در نشریات یکدیگر؛ ب). همکاری آموزشی: 1. برگزاری دوره های آموزشی مشترک؛ 2. برگزاری کارگاه های اموزشی کوتاه مدت در زمینه های مورد توافق؛ ج). همکاری کتابخانه ای: 1. تبادل حداقل یک نسخه از منشورات دو مرکز؛ 2. تبادل مدارک علمی؛ د). همکاری انتشاراتی: 1. انتشار کتب و مجلات مشترک؛ 2. همکاری در توزیع و مجلات طرفین. - تبصره: هر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورتی که طرفین تمایل به اجرای آن داشته باشند می تواند موضوع همکاری واقع شود.
84مدرسه عالی امام خمینی (ره) در همایش شیعه شناسیتفاهم نامه همکاری در برگزاری همایش شیعه شناسیمعاونت پژوهشی مدرسه عالی امام خمینی(ره)پیرو دعوت معاونت پژوهش مدرسه عالی امام خمینی (ر]) از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برای همکاری در همایش «ضرورت ها و بایسته های شیعه شناسی، راه کار ها و چالش ها» بر اساس مذاکرات انجام شده، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه آمادگی خود را برای همکاری اعلام داشته، در همین راستا تفاهم نامه ای به امضای طرفین که به اختصار مدرسه و پژوهشگاه نامیده می شوند می رسد. موضوع تفاهم نامه: 1. همکاری در همایش شیعه شناسی به صورت پرداخت هزینه های مربوط به همایش (هزینه مقالات ارسالی، سخنرانان و اعضای میزگرد، هزینه پذیرایی و ناهار، هزینه تبلیغات، سالن، چاپ مقالات و دیگر هزینه ها) می باشد. 2. بر این اساس پژوهشگاه متعهد می شود که یک مقاله را به دبیرخانه همایش، واقع در معاونت پژوهش مدرسه عالی امام خمینی(ره) پرداخت نماید. - تبصره: در صورت عدم ارائه مقاله، مبلغ ریالی معادل آن (2500000 ریال) پرداخت می شود. 3. مدرسه عهده دار آوردن نام و آرم پژوهشگاه به عنوان مرکز همکار درتمام پوسترهای تبلیغی رسمی می باشد و به چاپ مقالات همایش همراه با ذکر نام و آرم پژوهشگاه اقدام می نماید. 4. چاپ مقالات، ویژه نامه و سایر موارد از حقوق مدرسه می باشد پژوهشگاه می تواند مقالات هزینه شده از سوی پژوهشگاه را در مجموعه های دیگر خویش چاپ نماید. 5. تعداد 20 نسخه اثر چاپ شده از طرف مدرسه به پژوهشگاه داده خواهد شد. 6. این تفاهم نامه در 6 بند و 2 تبصره، در 4 نسخه تنظیم می شود که هر کداک حکم واحد دارد. - تبصره: تعهد پزوهشگاه حوزه و دانشگاه همان گونه که در جلسه هماهنگی همایش در مورخ 84/10/27 ازسوی نماینده پژوهشگاه (حجه الاسلام و المسلمین دکتر سعیدی روشن)اعلام شده، در حد مشاوره های علمی و یک مقاله (با پرداخت هزینه آن) خواهد بود.
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۱ مورد.

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۹