فهرست تفاهم نامه ها

سالسازمان طرف تفاهم نامه / قراردادنوع تفاهم نامه یا قراردادامضاء کننده تفاهم نامه یا قراردادموضوع، هدف، محورها، زمینه های همکاری تفاهم نامه / قرارداد
86بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریتفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشیآقای منوچهر اکبری؛ رئیس بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمقدمه: به منظور بسط تعاملات علمی و پژوهشی و بهره مندی از توانمندی ها و ظرفیت های موجود و در جهت تحقق اهداف مشترک و پویایی ارکان علمی – تحقیقاتی کشور و ارتقای همکاری های علمی - پژوهشی، یادداشت تفاهم همکاری میان « پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و «بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی» که در این قرارداد به ترتیب «پژوهشگاه» و بنیاد» نامیده می شوند، منعقد می گردد. ماده1). زمینه های همکاری: 1. انجام پژوهش های مشترک به تناسب توانمندی های طرفین؛ 2. معرفی اولویت های تحقیقاتی به یکدیگر با هدف مشارکت در انجام پژوهش های مورد نیاز کشور؛ 3. همکاری در تهیه و تدوین دانشنامه مدون در حوزه های علوم انسانی و علوم اجتماعی در قالب قرارداد مشترک پژوهشی؛ 4. همکاری در دستیابی راحت طرفین به کتب، مقالات و اسناد علمی مورد نیاز (منابع کتابخانه ای)؛ 5. اطلاع رسانی علمی در موضوعات مرتبط با فعالیت های دو طرف؛ 6. تلاش در جهت شناسایی و اطلاع رسانی حوره های پویای همکاری های علمی داخلی و بین المللی متناسب با فعالیت های دو طرف؛ 7. همکاری در چاپ کتب و نشریات علمی به صورت مشترک؛ - تبصره: هرکونه زمینه پیش بینی نشده در ماده 1 این تفاهم نامه در صورت تمایل طرفین، می تواند موضوع همکاری واقع شود.
86انجمن های علمی حوزه علمیه قمتفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشیمحمدرضا بارانی؛ دبیر انجمن های علمی حوزه علمیه قممقدمه: به منظور ارتقای سطح همکاری های علمی و پژوهشی و بهره گیری از ظرفیت های موجود جهت تحقق اهداف مشترک، این تفاهم نامه میان «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و انجمن های علمی حوزه علمیه قم» که به ترتیب «پژوهشگاه» و «انجمن های علمی» نامیده می شوند منعقد می گردد. ماده 1). زمینه های همکاری: 1. انجام پژوهش های مشترک به تناسب توانمندی های دو مرکز؛ 2. معرفی اولویت های تحقیقاتی به یکدیگر با هدف مشارکت در انجام پژوهش و یا پرهیز از انجام پژوهش های تکراری؛ 3. همکاری در تدوین کتب درسی و کمک درسی مورد نیاز به تناسب نیازهای حوزوی و دانشگاهی؛ 4. همکاری در برگزاری همایش ها و نشست های علمی داخلی و بین المللی، کرسی های نظریه پردازی و نقد و مناظره، متناسب با موضوعات مورد علاقه طرفین؛ 5. دعوت از اساتید و محققان فرهیخته دو نهاد جهت تبادل اطلاعات علمی؛ 6. همکاری در برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی متناسب با نیازهای علمی – تحقیقاتی و توانمندی های دو نهاد؛ 7. همکاری در دستیابی دو نهاد به کتب، مقالات و اسناد علمی مورد نیاز (منابع کتابخانه ای) 8. همکاری مشترک در امور پایان نامه ها، در قالب ارائه راهنمایی، مشاوره و داوری؛ 9. همکاری در شناسایی استعدادها و ذخایر حوزه در رشته های تخصصی علوم اسلامی و انسانی و ایجاد بانک اطلاعات مشترک در این خصوص؛ 10. همکاری در شناسایی زمینه ها و نیازها، موانع، فرصت ها و ظرفیت های علمی حوزه و برنامه ریزی راهبردی برای استفاده بهینه از فرصت ها؛ 11. همکاری در شناسایی و ارتباط با مراکز و شخصیت های علمی داخلی و بین المللی؛ 12. همکاری برای حضور پژوهشگران و صاحبنظران دو نهاد در مجامع داخلی و بین المللی؛ 13. دعوت مشترک از دانشمندان و شخصیت های علمی داخلی و بین المللی؛ 14. همکاری در چاپ کتب و نشریات علمی؛ - تبصره : هر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورتی که طرفین تمایل به اجرای آن را داشته باشند، می تواند موضوع همکاری واقع شود.
86نهاد ریاست جمهوریتفاهم نامه همکاری علمی - پژوهشیپرویز داودی؛ معاون اول رئیس جمهورماده 1).تعریف: به منظور ارتقای سطح همکاری های علمی - پژوهشی و بهره گیری از ظرفیت های موجود جهت تحقق اهداف مشترک، این تفاهم نامه میان «نهاد ریاست جمهوری» و «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» که به ترتیب «نهاد» و «پژوهشگاه» نامیده می شوند تنظیم و با تشریک مساعی طرفین مفاد آن در چارچوب قراردادهای مشخص جداگانه اجرا خواهد شد. ماده 2). زمینه های همکاری: الف). انجام مطالعات مشترک در جهت تحقق اهداف علمی، اقتصادی، فرهنگی سند چشم انداز برنامه بیست ساله کشور؛ ب). همکاری پژوهشی به منظور پشتیبانی علمی از لوایح پیشنهادی دولت، سیاستگذاری ها، و اقدامات تحولگرایانه دولت در بخش های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی؛ ج). برگزاری نشست های تخصصی مشترک متناسب با نیازهای علمی – تحقیقاتی و توانمندی های طرفین؛ د). همکاری در سرمایه گذاری مشترک در اجرای پزوهش های مورد توافق و تشکیل کارگروه های مشترک پزوهشی؛ ه). دعوت از اساتید و متخصصان طرفین برای سخنرانی، شرکت در گردهمایی های علمی و انجام امور کارشناسی؛ و). همکاری مشترک طرفین جهت بهره برداری نتایج طرح های پژوهشی و مطالعات انجام شده؛
86انجمن تاریخ پژوهانقرارداد همکاری علمی - پزوهشیمحمدرضا بارانی؛ مسئول همایش و رئیس انجمن تاریخ پژوهانتعاملات علمی هدفمند و اتخاذ تدابیر علمی – پژوهشی همسو، نه تنها سبب رشد و اعتلای جوامع دانشگاهی و پژوهشی کشور شده، بلکه می تواند به تحقق پروژه های کاربردی ارزشمند و هموار شدن مسیر رشد و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بیانجامد. به همین منظور و با هدف بسط تعاملات علمی - پژوهشی و بهره مندی از توانمندی ها و ظرفیت های موجود در این بخش و پویایی ارکان علمی - تحقیقاتی کشور و ارتقای سطح همکاری های دو مرکز در جهت تحقق اهداف مشترک، تفاهم نامه همکاری ما بین پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انجمن تاریخ پژوهان که در این قرارداد به ترتیب پژوهشگاه و انجمن نامیده می شوند، منعقد می گردد. ماده 1). موضوع: الف. همکاری در برگزاری همایش تشیع و خاورشناسان؛ ب. چاپ مشترک ویژه نامه های مربوط به همایش و خاورشناسان؛ ماده 2). مدت زمان همکاری: دو طرف مؤظفند در طول مدت زمان آماده سازی برای برگزاری همایش، روز برگزاری و همچنین مراحل بعد از همایش که در جدول روند برگزاری همایش قید شده با یکدیگر همکاری داشته و یکدیگر را از امور در دست اقدام مطلع سازند. تبصره1: بدیهی است هرگونه اقدام در راستای همایش که مد نظر یکی از دو طرف باشد، پس از ارزیابی هزینه ها و توافق رؤسای دو طرف به اجرا گذاشته می شود.
87موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانیتفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی، پژوهشی و مشاوره ایمهندس محمود دودانگه؛ رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانیبه منظور ایجاد و گسترش ارتباطات آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای و اطلاع رسانی بین پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نمایندگی جناب آقای علیرضا اعرافی رئیس پژوهشگاه و مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به نمایندگی جناب آقای مهندس محمود دودانگه، رئیس مؤسسه یادداشت تفاهمی در چارچوب ذیل منعقد می شود. ماده 1). موضوع تفاهم نامه: بسط تعاملات علمی و ارتقای همکاری پژوهشی، آموزشی، مشاوره ای و اطلاع رسانی بین پژوهشگاه و موسسه با استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های موجود در جهت تحقق اهداف مشترک و پویای ارکان علمی - پژوهشی کشور. ماده 2). موضوع همکاری: 1. ارائه اولویت های پژوهشی و تلاش در جهت نیاز سنجی علمی - تحقیقاتی در موضوعات مرتبط و تولیدات تحقیقاتی متناسب با رسالت پژوهشگاه و موسسه. 2. انجام طرح های تحقیقاتی مشترک منطبق با رسالت و اهداف پزوهشگاه و موسسه. 3. فراهم نمودن امکان استفاده کارشناسان، محققان و اساتید پزوهشگاه و موسسه از پایگاه های علمی و اطلاعاتی اینترنتی یکدیگر. 4. تالیف یا ترجمه مشترک کتب و مقالات در زمینه های مورد علاقه طرفین و چاپ مشترک آن ها. 5. همکاری در ترجمه آثار به زبان های خارجی متناسب با نیازهای علمی موجود و در راستای تحقق اهداف پژوهشگاه و موسسه. 6. برگزاری همایش هاف نشست های علمی، سمینارها، کارگاه ها و دوره های آموزشی متناسب با موضوعات مورد علاقه طرفین و دعوت از اساتید و محققان جهت تبادل اطلاعات و همچنین اطلاع رسانی در خصوص همایش های داخلی و بین المللی با یکدیگر. 7. همکاری در چاپ، عرضه و معرفی آثار علمی پژوهشگاه و موسسه. 8. همکاری در مبادله اسناد و مدارک علمی و گسترش ارتباطات کتابخانه ای پزوهشگاه و موسسه. 9. تبادل خدمات مشاوره ای جهت پاسخ گویی به مسائل کشور در حوزه های مرتبط.
87دانشگاه علامه طباطبایییادداشت تفاهم نامه همکاری های علمیآقای دکتر صدرالدین شریعتی؛ رئیس دانشگاه علامه طباطباییمقدمه: بسط ارتباطات و تعاملات علمی میان مراکز علمی پژوهشی کشور افزون بر آگاهی مراکز از فعالیت های یکدیگر و جلوگیری از موازی کاری منجر به تحقق پروژه های مشترک و غنی تر شدن آن ها و در نهایت منتفع شدن هر چه بیشتر جامعه خواهد شد. از این رو به منظور گستر ش سطح همکاری های علمی و بهره مندی از توانمندی ها و ظرفیت های بالقوه و بالفعل دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تفاهم نامه ذیل بین این دو مرکز منعقد می شود. ماده 1). محورهای همکاری: 1-1. ارائه اولویت های پژوهشی توسط معاونت های پزوهشی دو مرکز در موضوعات مورد علاقه طرفین و تلاش در جهت تولید آثار پژوهشی مشترک؛ 1-2. حمایت مشترک از پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی در زمینه علوم انسانی و اسلامی؛ 1-3- انتشار و چاپ مشترک آثار در زمینه علوم انسانی و اسلامی؛ 1-4. همکاری متقابل در ارائه راهنمایی و مشاوره در تدوین پایان نامه های دانشجویی، فوق لیسانس و دکتری و مساعدت در چاپ آنها؛ 1-5. برگزاری همایش ها و نشست های علمی و کارگاه های آموزشی متناسب با موضوعات مورد علاقه طرفین و دعوت از اساتید و محققان فرهیخته دو مرکز جهت تبادل اطلاعات و همچنین اطلاع رسانی در خصوص همایش های داخلی و بین المللی به یکدیگر؛ 6-1. همکاری متقابل آموزشی در برگزاری دوره های آموزشی تحصیلات تکمیلی مشترک در رشته های علوم انسانی و اسلامی؛ 1-7. همکاری در مبادله اسناد و مدارک علمی و گسترش ارتباطات کتابخانه ای دو مرکز؛ 1-8. فراهم نمودن امکان استفاده کارشناسان، محققان و اساتید دو مرکز از پایگاه های علمی و اطلاعاتی اینترنتی موجود، اطلاع رسانی علمی و همکاری در چاپ آثار علمی دو طرف در مجلات معتبر بین المللی؛ 1-9. همکاری در چاپ، عرضه و معرفی آثار در میان مجموعه های وابسته به دو مرکز با همکاری اساتید و محققان؛ 1-10. همکاری واحدهای بین الملل دو مرکز به منظور توسعه تعاملات علمی با مراکز بین المللی در جهت تامین اهداف مشترک؛ تبصره 1. موارد همکاری که در ماده 1 قید نشده است، در صورت تمایل طرفین می تواند موضوع همکاری جدید قرار بگیرد. این تفاهم نامه در 3 ماده و 10 بند و 1 تبصره در تاریخ 87/04/09 به امضاء روسای دو مرکز رسید.
87مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهرانتفاهم نامه همکاری علمی - پژوهشیآقای محمودخالقی؛ معاون پژوهشی حوزه علمیه خواهرانمقدمه: به منظور ارتقای همکاری های علمی – پژوهشی و بهره مندی از توانمند یها و ظرفیت های موجود در جهت تحقق اهداف مشترک و انجام تحقیقات در عرصه های علوم انسانی و اسلامی، منطبق با اهداف و رسالت های دو نهاد، تفاهم نامه ی همکاری میان «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و « مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران» که در این تفاهم نامه به ترتیب «پژوهشگاه» و «مرکز» نامیده می شود، منعقد می گردد. ماده اول). زمینه های همکاری: 1-1. همکاری در اجرای طرح های پزوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای اسلامی در زمینه های مشترک فعالیت هر دو نهاد؛ 2-1. سرمایه گذاری مشترک جهت انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط با فعالیت های هر دو نهاد؛ 3-1. تبادل اولویت های پژوهشی دو نهاد جهت جلوگیری از انجام پژوهش های موازی؛ 4-1. برگزاری نشست ها و سمینارهای علمی مشترک مرتبط با فعالیت های دو مرکز؛ 5-1. اطلاع رسانی علمی در موضوعات مرتبط و متناسب با فعالیت های دو مرکز؛ 6-1. برنامه ریزی و برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی در زمینه های مورد توافق؛ 1-7. همکاری و حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و سطح 3و4 حوزوی مرتبط؛ تبصره: هرگونه موارد پیش بینی نشده در ماده (1) این تفاهم نامه در صورت تمایل طرفین، می تواند موضوع همکاری واقع شود. ماده دوم). همکاری و سرمایه گذاری مشترک در چاپ، انتشار و توزیع آثار علمی مشترک با درج عنوان و نشان هر دو نهاد.
87موسسه مطالعات علوم انسانی و اسلامی آلمانتفاهم نامه همکاری علمیدکتر محمد رضوی راد؛ رئیس موسسه مطالعات علوم انسانی اسلامی آلمانمقدمه: با توجه به جایگاه والای اندیشه و علوم اسلامی در یافتن روش های ناب تحقق اهداف علوم انسانی و به منظور اشاعه دانش اسلامی و بومی اندیشمندان مسلمان ایران اسلامی و همچنین گسترش همکاری های علمی میان مراکز علمی –آموزشی و پژوهشی داخلی با مراکز همسو در خارج از کشور و بهره مندی از توانمندی ها و ظرفیت های موجود و نیل به تحقق اهداف مشترک تفاهم نامه ذیل میان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مؤسسه مطالعات علوم انسانی و اسلامی آلمان منعقد می گردد: ماده 1). زمینه های همکاری: 1. ارائه اولویت های پژوهشی از سوی دو مرکز جهت همکاری در انجام پژوهش های مشترک. 2. برگزاری نشست ها و سمینارهای تخصصی به صورت مشترک در داخل یا خارج از کشور متناسب با نیازهای ارائه شده از سوی دو مرکز در موضوعات اسلامی و انسانی و اجتماعی. 3. معرفی دو مرکز و اطلاع رسانی دستاوردهای آن ها در میان کشورهای مرتبط و اطلاع یابی از جریان های علمی، شخصیت های علمی، مراکز علمی معتبر در زمینه های مطالعات اسلامی و انسانی. 4. همکاری دو مرکز در ترجمه آثار به زبان های کشورهای مختلف مرتبط و تلاش در جهت اشاعه آن ها. 5. همکاری دو مرکز در ایجاد زمینه های استفاده محققان از فرصت های مطالعاتب، شرکت در گردهمایی ها و سفرهای علمی. 6. مشارکت دو مرکز در امور آموزش و تحصیلات تکمیلی و همکاری در برگزاری دوره های مشترک، تدریس و تبادل استاد و دانشجو. 7 . تبادل آثار و دستاوردهای علمی دو مرکز جهت استفاده در میان مراکز متبوع. - تبصره: هرگونه موارد پیش بینی نشده در ماده 1 این تفاهم نامه در صورت تمایل طرفین، می تواند موضوع همکاری واقع شود.
87دانشگاه باقر العلوم (ع)قرارداد همکاری در برگزاری همایش حوزه و روشنفکریآقای احمد واعظی؛ رئیس دانشگاه باقرالعلوم و رئیس شورای سیاستگذاری همایش حوزه و روشنفکریتعهدات علمی هدفمند و اتخاذ تدابیر علمی – پژوهشی همسو، نه تنها سبب رشد و اعتلای جوامع دانشگاهی و پژوهشی کشور شده، بلکه می تواند به تحقق پروژه های کاربردی ارزشمند و هموار شدن مشیر رشد و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بیانجامد. به همین منظور و با هدف بسط تعاملات علمی - پژوهشی و بهره مندی از توانمندی ها و ظرفیت های موجود در این بخش و پویایی ارکان علمی - تحقیقاتی کشور و ارتقای سطح همکاری های دو مرکز در جهت تحقق اهداف مشترک، تفاهم نامه همکاری ما بین پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دانشگاه باقرالعلوم که در این قرارداد به ترتیب پژوهشگاه و دانشگاه نامیده می شوند، منعقد می شود. ماده 1). موضوع: همکاری در برگزاری همایش حوزه و روشنفکری؛ ماده 2). مدت زمان همکاری: دو طرف موظفند در طول مدت زمان آماده سازی برای برگزاری همایش، روز برگزاری و همچنین مراحل بعد از همایش که در جدول روند همایش قید شده با یکدیگر همکاری داشته و یکدیگر را از امور در دست اقدام، مطلع سازند؛ - تبصره: بدیهی است هر گونه اقدام در راستای همایش که مدنظر یکی از دو طرف باشد، پس از ارزیابی هزینه و توافق روسای دو طرف به اجرا گزاشته می شود.
87پزوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مشارکت کننده گان(پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)قرارداد همکاری مشارکت کننده گان در برگزاری همایشآقای دکتر حسین ایرانمنش؛ معاون اداری - مالی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیبر اساس توافق نامه همکاری مابین پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مشارکت کننده گان (پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه). در جلسات 2069/ الف س مورخ 1385/10/14 و 2070/الف/س مورخ 1386/03/22 این قرارداد بین آقای دکتر حسین ایرانمنش به نمایندگی از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که از این پس پژوهشگاه نامیده می شود به نشانی محل کار: قم، چهار راه شهداء، ابتدای خیابان معلم، تلفن: 6-7831724 و آقای مجید کافی به نمایندگی از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که از این پس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نامیده می شود به نشانی: قم، بلوار امین، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، تلفن: 5-2936043 به منظور مشارکت در برگزاری همایش ملی چشم انداز دانش سیاسی در ایران منعقد می گردد. ماده 1). موضوع قرارداد: مشارکت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در برگزاری همایش ملی چشم انداز دانش سیاسی در ایران با بودجه ای معادل 20000000 ریال که توسط پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در حال انجام است.
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۴۱ مورد.

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۹