فهرست تفاهم نامه ها

سالسازمان طرف تفاهم نامه / قراردادنوع تفاهم نامه یا قراردادامضاء کننده تفاهم نامه یا قراردادموضوع، هدف، محورها، زمینه های همکاری تفاهم نامه / قرارداد
89پژوهشکده پولی و بانکیتفاهم نامه همکاری های علمی-پژوهشیآقای دکتر کامران ندری؛ معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکیبه منظور تبادل تجربیات علمی و فراهم آوردن زمینه های توسعه و همکاری فیمابین در موضوعات مورد نیاز دو مرکز و انجام اولویت های پژوهشی متناسب با اهداف دو مرکز منطبق بر اندیشه های ناب اسلامی و ارائه مشاوره علمی، تفاهم نامه ذیل که در برگیرنده رئوس کلی این همکاری های مشترک می باشد میان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که از این پس به اختصار «پژوهشگاه» نامیده می شود و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از این پس به اختصار «پژوهشکده» نامیده می شود، منعقد می گردد. ماده 1). هدف: استفاده دو مرکز از توانمندی های علمی یکدیگر به منظور انجام مشاوره، تحقیق، آموزش و مبادله علمی پیرامون موضوعات مورد نیاز به شرح ذیل می باشد: 1. مشارکت در اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی مورد نظر؛ 2. بهره گیری از خدمات مشاوره ای، فنی و تخصصی متقابل؛ 3. همکاری و مشارکت در برگزاری سمینارهاو همایش های علمی؛ 4. برگزاری کارگاه های پژوهشی و آموزشی؛ 5. همکاری در زمینه مبادله مدارک و منابع علمی و کتابخانه ای و مبادله کتاب، گزارش و منابع تحقیقاتی منتشره؛ 6. همکاری تخصصی در زمینه های گوناگون انتشاراتی و اطلاع رسانی و تبادل آمار و اطلاعات و انتشارات فی مابین و نیز بهره گیری از ظرفیت های انتشارایت یکدیگر؛ 7. همکاری در برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مورد نیاز طرفین؛ 8. همکاری متقابل در زمینه برگزاری نمایشگاه های تخصصی و اطلاع رسانی، تبادل آثار پژوهشی و مشارکت در توزیع و عرضه آثار منتشره در مراکز طرفین؛ 9. سایر همکاری های لازم که در طول اجرای این یادداشت تفاهم در عمل مطرح شده و مورد توافق طرفین قرار می گیرد؛ ماده 2). شیوه همکاری: دو مرکز به منظور دستیابی به اهداف مندرج در ماده (1)، موضوعات و عناوین مورد نیاز مشاوره ای، پژوهشی، آموزشی و اطلاع رسانی خود را تهیه و در اختیار یکدیگر قرار می دهند.
89مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامیتفاهم نامه همکاری های علمی- پژوهشیآقای دکتر سید کاظم موسوی بجنوردی؛ ریاست مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامیمقدمه: به منظور ارتقای همکاری های علمی – پژوهشی و بهره مندی از توانمند ی ها و ظرفیت های موجود دو مرکز در جهت تحقق اهداف مشترک، تفاهم نامه همکاری میان «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و «مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی» که در این تفاهم نامه به ترتیب «پژوهشگاه» و «مرکز» نامیده می شود، به شرح ذیل منعقد می شود: ماده 1). زمینه های همکاری: 1-1. استفاده محققان و اساتید پژوهشگاه و مرکز از کتابخانه و اسناد و مدارک علمی موجود با معرفی روسای دو مرکز؛ 1-2. همکاری دو مرکز در انتقال تجارب و دانش در زمینه مدیریت پژوهش و تبادل اسناد و دستورالعمل های مرتبط؛ 3-1. معرفی اولویت های پژوهشی به یکدیگر و همکاری در انجام طرح های مشترک مورد نیاز در قالب قراردادهای همکاری؛ 4-1. شرکت اساتید، محققان و کارشناسان دو مرکز در کارگاه ها، نشست های علمی، دوره های آموزشی و گردهمایی متناسب با موضوع فعالیت پژوهشگاه و مرکز؛ 5-1. تبادل اسناد و مدارک علمی و ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده دو مرکز از منابع و آثار مورد نیاز؛ - تبصره 1: موارد همکاری که در ماده 1 قید نشده است، در صورت تمایل طرفین می تواند موضوع همکاری قرار بگیرد.
89انجمن روانشناسی اسلامیتفاهم نامه همکاری علمی- پژوهشیمحمد ناصر سقای بی ریا؛ رئیس انجمن روانشناسی اسلامیتعاملات علمی هدفمند و اتخاذ تدابیر علمی – پژوهشی همسو، نه تنها سبب رشد و اعتلای جوامع دانشگاهی و پژوهشی کشور شده، بلکه می تواند به تحقق پروژه های کاربردی ارزشمند و هموار شدن مسیر رشد و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بینجامد. به همین منظور و با هدف بسط تعاملات علمی پژوهشی و بهره مندی از توانمندی ها و ظرفیت های موجود در این بخش و پویایی ارکان علمی تحقیقاتی کشور و ارتقای سطح همکاری های دو مرکز در جهت تحقق اهداف مشترک، تفاهم نامه همکاری ما بین پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انجمن روانشناسی اسلامی که در این قرارداد به ترتیب پژوهشگاه و انجمن نامیده می شوند، منعقد می شود. ماده 1). موضوع توافقنامه: همکاری در برگزاری نشست سبک زندگی اسلامی ماده 2). مدت زمان همکاری: دو طرف مؤظفند در طول مدت زمان آماده سازی برای برگزاری نشست، روز برگزاری و همچنین مراحل بعد از همایش که در جدول روند برگزاری همایش قید شده با یکدیگر همکاری داشته و یکدیگر را از امور در دست اقدام مطلع سازند. تبصره1: بدیهی است هرگونه اقدام در راستای نشست که مد نظر یکی از دو طرف باشد، پس از ارزیابی هزینه ها و توافق مسئولان دو مرکز به اجرا گذاشته می شود.
90دانشگاه اصفهانتفاهم نامه همکاری های مشترک علمی و فرهنگی در سطح بین المللیمحمد حسین رامشت؛ رئیس دانشگاه اصفهانبا استعانت از خداوند متعال در راستای تحقق اسناد علمی، پژوهشی و فرهنگی کشور و برای گسترش همکاری های علمی و ایجاد ارتباط مؤثر و فعال در زمینه های آموزشی، پزوهشی و فرهنگی و بهره گیری بهینه از ظرفیت ها و امکانات طرفین، این تفاهم نامه میان « پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و دانشگاه اصفهان» به منظور تحقق برنامه های ذیل منعقد می گردد. ماده 1). همکاری های علمی و فرهنگی در سطح بین المللی: با توجه به اهمیت گسترش روابط علمی – فرهنگی در سطح بین المللی دو طرف بر اساس مقررات کشور نسبت به فعالیت های آموزشی و پژوهشی مشترک در این حوزه اقدام نموده و همدیگیر ار از فعالیت های منطقه ای و بین المللی خود مطلع می شازند تا در حد امکانات خود و پس از تأیید مسئولین طرفین به فعالیت های مشترک بپردازند. ماده 2). همکاری های اجرایی آموزشی و پژوهشی: الف). اعضای هیأت علمی، محققان و دانشجویان دوره های تکمیلی طرفین طبق مقررات می توانند از امکانات وتجهیزات آموزشی و پژوهشی بهره مند گردد. ب). طرفین طبق مقررات نسبت به تبادل اعضای هیأت علمی برای راه اندازی دوره های جدید کارشناسی ارشد و دکتری ومیان رشته ای های مورد نظر اقدام خواهند نمود. ج). طرفین می توانند طبق مقررات امکان مشارکت اعضای هیأت علمی خود را در پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری طرف مقابل، فراهم خواهند ساخت. د). طرفین پس از هماهنگی از امکانات ویدئو کنفرانس مشترک یکدیگر برای برگزاری گردهمایی ها، نشست ها و جلسه دفاعیه دانشجویان دکتری بهره مند گردند. ه). طرفین نسبت به تشکیل گروه های پژوهشی، قطب ها و انجمن های علمی مورد علاقه طرفین اقدام خواهند نمود. و). طرفین در تدوین متون درسی و کمک درسی، آثار علمی و تخصصی متناسب با یکدیگر همکاری می نمایند. ماده 3). تبادل اطلاعات: الف). طرفین در زمینه استفاده از امکانات کتابخانه ای، مرکز اسناد و اطلاعات و تبادل کتب درسی، کتب مرجع، مجلات، نشریات الکترونیکی، سرفصل دروس و همچنین چاپ کتب و آثار علمی اعضای هیأت علمی طبق مقررات با یکدیگر همکاری خواهند نمود. ب). طرفین طبق مقررات در انتقال تجربیات شبکه های اتوماسیون و مدیریت پژوهش هود به یکدیگر اقدام خواهند نمود. ماده 4). فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی: طرفین از پذیرش اساتید برای انجام فرصت مطالعاتی در مراکز یکدیگر استقبال می نمایند همچنین برای دوره های کوتاه مدت مطالعاتی و تبادل استاد همکاری می کنند.
91مجمع عالی حکمت اسلامی
91مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللیتفاهم نامه همکاری های علمی دو جانبهدکتر سید محمدرضا دستغیب؛ مدیر مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللیمقدمه: به منظور توسعه همکاری های علمی دو جانبه و ارتقاء سطح تعاملات فرهنگی میان دو مرکز و بهره گیری از امکانات موجود در جهت تحقق اهداف مشترک، این تفاهم نامه میان «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و « مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی» منعقد می شود. ماده 1)- زمینه های همکاری: 1- معرفی اولویت های پژوهشی به یکدیگر در موضوعات مرتبط با فعالیت دو مرکز و همکاری در انجام مشترک آن ها؛ 2- همکاری در برگزاری کارگاه ها و نشست های علمی با هدف ایجاد فضای مطلوب برای بحث و بررسی موضوعات مرتبط با طرح های پژوهشی دو مرکز؛ 3- استفاده از توان علمی اساتید و محققان دو مرکز در برگزاری دوره های آموزشی وکارگاه های علمی کوتاه مدت و بلند مدت داخلی و بین المللی ؛ 4- استفاده از تجهیزات و امکانات طرفین برای پیشبرد اهداف و طرح های پژوهشی مورد نظر؛ 5- مشارکت در تامین محتوای مجلات و نشریات علمی – تخصصی دو طرف؛ 6- همکاری و مشارکت در تالیف و ترجمه متون و منابع مورد نیاز طرفین؛ 7- همکاری و مشارکت در خصوص انتشار کتب و نشریات علمی- پژوهشی و توزیع آن ها در سطح داخلی و بین المللی؛ 8- بهره مندی متقابل در زمینه تبادل اطلاعات علمی-پژوهشی ( کتب و آثار، مجلات و نشریات، مقالات، پایان نامه ها، نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی و کتابخانه ها)؛ 9- معرفی هیئت های علمی خارجی دعوت شده توسط هر یک از طرفین به دیگری؛ 10- همکاری در برگزاری گردهمایی های علمی داخلی و بین المللی شامل ارائه مقلات، همکاری در ارزیابی مقالات، شرکت در کمیته های تخصصی علمی گردهمایی. - تبصره: هر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورتی که طرفین تمایل به اجرای آن داشته باشند می توانند موضوع همکاری قرار دهند.
91مرکز فقهی ائمه اطهار
91مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
91مرکز پژوهش های اسلامی سازمان صدا و سیماتفاهم نامه همکاری های علمی - پژوهشیحسین گودرزی؛ رئیس مرکز پژوهش های اسلامی صدا وسیمامقدمه: به منظور ارتقای سطح همکاری های علمی - پژوهشی و بهره گیری از ظرفیت های موجود جهت تحقق اهداف مشترک، این تفاهم نامه میان مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منعقد می گردد. ماده 1)- زمینه های همکاری: 1. استفاده از توان علمی اساتید و محققان دو مرکز در شوراهای علمی همدیگر، کمیسیون های تخصصی، مجامع و ارزیابی طرح های علمی و پژوهش های مرتبط با فعالیت مرکز؛ 2. انجام تمهید لازم برای استفاده از منابع و مدارک علمی موجود در کتابخانه های دو مرکز؛ 3. تبادل اطلاعات علمی و پژوهشی مورد نیاز طرفین؛ 4. مشارکت در طراحی و تولید آثار علمی مورد نیاز مدیران و برنامه سازان رسانه ملی؛ 5. مشارکت در برگزاری همایش ها و نشست های علمی و تشکیل کرسی های علمی و نقد و نظر در حوزه دین و رسانه؛ 6. همکاری در زمینه تولید و انتشار محصولات پژوهشی به صورت نرم افزار؛ 7. اطلاع رسانی مستمر در زمینه طرح ها و برنامه های پژوهشی در دست انجام و پایان یافته در هر یک از دو مرکز؛ 8. تهیه و تولید ویژه نامه های معرفی مورد علاقه طرفین؛ 9. انجام پژوهش های مشترک در حوزه دین و رسانه و اخلاق و احکام در رسانه؛ - تبصره: هر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورت تمایل طرفین (از طریق تنظیم اسناد متمم) می تواند موضوع همکاری واقع شود.
91مرکز الحضاره لتنمیه الفکر الاسلامیتفاهم نامه همکاری علمیمحمدتقی سبحانی؛ رئیس مرکز الحضاره لتنمیه الفکر اسلامیمقدمه: با توجه به ضرورت نشر فرهنگ و رواج اندیشه اسلامی و در راستای اهداف و وظایف محوله، تفاهم نامه به شرح ذیل بین پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مرکز الحضاره لتنمیه الفکر الاسلامی که در این تفاهم نامه به اختصار «پژوهشگاه» و « مرکز الحضاره» نامیده می شود، منعقد می گردد. ماده (1). موضوع: اهم همکاری متقابل علمی، پژوهشی تحقیقات و فناوری عبارتست از: 1. استفاده از توان و ظرفیت علمی و تخصصی در انجام برنامه ها، تولید، ترجمه، مشاوره و ارزیابی طرح ها و تحقیقات بنیادی و کاربردی؛ 2. تعامل و همکاری در زمینه چاپ و نشر آثار ترجمه شده به زبان عربی در حوزه بین الملل؛ 3. استفاده از منابع و مدارک علمی موجود در کتابخانه ها؛ 4. همکاری در معرفی آثار علمی و برنامه های تحقیقاتی و پژوهشی و توزیع تولیدات و محصولات پژوهشگاه و مرکز الحضاره؛ 5. مشارکت در طراحی، تأمین محتوا و برگزاری همایش های علمی، کارگاه های دانش افزایی و مهارت آموزی و نشست های فکری برای نیروهای علمی، مدیران و کارمندان؛ 6. فراهم سازی مقدمات اجرای برنامه های اساسی از جمله نشر الکترونیک، دعوت از اندیشمندان خارجی و حضور فعال اندیشمندان داخلی در حوزه فرهنگ و اندیشه مجامع بین المللی؛
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۴۱ مورد.

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۹