سعید موسوی سیانی

سعید موسوی سیانی

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

فلسفه تحلیلی تاریخ (مبانی فلسفی دانش تاریخی)

فلسفه تحلیلی تاریخ (مبانی فلسفی دانش تاریخی)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: سعید موسوی سیانی

قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸