معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

تعداد بازدید:۸۰۴
معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع
معاون: دکتر محمد شجاعیان
دفتر معاونت: ابراهیم ولی زاده
تلفن: ۰۲۵۳۲۱۱۱۲۴۷
نمابر: ۰۲۵۳۲۸۰۳۰۹۰

 

 
 
 
 
آخرین ویرایش۰۷ مهر ۱۳۹۹