خیرین

تعداد بازدید:۲۴۰

هیات امنا:

  1. رئیس هیات امنا حاج آقای اشعری
  2. نایب رئیس هیات امنا حاج آقای برقعی
  3. منشی هیات امنا.
  4. اعضای اصلی هیات مدیره آقایان بزرگ قمی، محرابی، صیادی، امامی و حکیمیان (ریاست پژوهشگاه)
  5. اعضای علی البدل: آقایان رضاگیوه چی و اسکندری

هیئت مدیره:

  1. رئیس هیات مدیره - جناب آقای بزرگ قمی
  2. نایب رئیس هیات مدیره - جناب آقای محرابی
  3. عضو هیات مدیره - دکتر حکیمیان رئیس پژوهشگاه
  4. عضو هیات مدیره - آقای صیادی
  5. عضو هیات مدیره - آقای امامی

بازرسان:

آقایان برقعی و پارچه باف بعنوان بازرسان اصلی و آقای ابراهیمی بعنوان بازرس علی البدل

 

خیرین:

   

آقای

مورد اهدا: چاپ کتاب

شروط اهدا:

   

حسن آقاجانی

مورد اهدا: ساخت سوله انبار کتاب به مساحت ۲۰۰ متر مربع

شروط اهدا:

   

 

آخرین ویرایش۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹