شورای پژوهشگاه

تعداد بازدید:۴۵۳

اعضای شورا

علی محمد حکیمیان استادیار گروه حقوق، رئیس پژوهشگاه؛

سید محمد غروی‌راد مدیر گروه روانشناسی، رئیس پژوهشکده علوم رفتاری؛

منصور داداش‌نژاد دانشیار گروه تاریخ اسلام، رئیس پژوهشکده علوم اسلامی؛

مجید کافی استادیار گروه جامعه شناسی، معاون پژوهشی، آموزشی و فناوری؛

محمد شجاعیان استادیار و مدیر گروه علوم سیاسی، معاون توسعه مدیریت و منابع؛

مسعود آذربایجانی دانشیار گروه روانشناسی؛

محمود نوذری دانشیار گروه علوم تربیتی.

 

وظایف و اختیارات شورای پژوهشگاه

۱. تصویب آیین‌نامه داخلی شورا؛
۲. تعیین خط‌مشی و برنامه‌های علمی و پژوهشی پژوهشگاه در چارچوب سیاست‌ها و مصوب وزارت؛
۳. تأیید آیین‌نامه‌های مالی ـ معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی پژوهشگاه و پیشنهاد آنها به هیئت امنا؛
۴. تأیید بودجه سالیانه و تفصیلی پژوهشگاه و پیشنهاد آن به هیئت امنا؛
۵. تصویب آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های پژوهشی گروه‌های پژوهشی، مراکز پژوهشی پژوهشکده‌ها؛
۶. بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی پژوهشگاه و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای آنها؛
۷. بررسی پیشرفت طرح‌های پژوهشی طبق برنامه مصوب و در صورت لزوم تجدید نظر و تصویب تغییرات آنها؛
۸. تعیین داور یا هیئت داوران طرح‌ها پژوهشی خاتمه‌یافته که از سوی معاون پژوهشی پژوهشگاه معرفی می‌شوند؛
۹. ارزیابی نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی پژوهشگاه؛
۱۰. تأیید پیشنهاد تأسیس و انحلال گروه‌های پژوهشی، مراکز پژوهشی و پژوهشکده‌ها به منظور ارسال به معاونت پژوهشی وزارت برای طی مراحل قانونی؛
۱۱. برنامه‌ریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی، با سایر مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور برابر ضوابط و مقررات مربوط؛
۱۲. بررسی و تصویب برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت، همایش‌ها و بازدیدهای علمی؛
۱۳. تأیید آیین‌نامه‌های سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط و پیشنهاد آنها به هیئت امنا؛
۱۴. بررسی و تصویب سفرهای علمی، بورس‌ای تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه طبق ضوابط و مقررات مربوط؛
۱۵. بررسی و پیشنهاد نیازها تجهیزاتی، انتشاراتی، اطلاعاتی و علمی پژوهشگاه به رئیس پژوهشگاه؛
۱۶. تصویب آیین‌نامه تألیف و ترجمه کتاب و مقاله و نحوه انتشار نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی پژوهشگاه؛
۱۷. بررسی صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیئت علمی پژوهشگاه که توسط مراکز پژوهشی و پژوهشکده و از طریق رئیس پژوهشگاه پیشنهاد می‌شود و اظهار نظر نسبت به آن؛
۱۸. انجام سایر اموری که در چارچوب ضوابط و مقررات از سوی هیئت امنا یا رئیس پژوهشگاه به شورا محول می‌شود.
آخرین ویرایش۲۳ فروردین ۱۳۹۹