دفتر تسهیلگری و توسعه محلی امین آباد قم

تعداد بازدید:۶۵۷

چیستی دفاتر تسهیلگری:

  • مرکزی است تحت نظر موسسه ای حقوقی و با مجوز وزارت کشور؛
  •  برخوردار از کارشناسان حوزه های جامعه شناسی،‌ مددکاری  اجتماعی،‌اقتصادی ‌حقوقی، شهرسازی؛
  • رویکردی اجتماع محور، با هدف بهبود شاخصهای توسعه و پیشرفت پایدار محلات کمتر برخوردار(حاشیه نشین)؛
  • سیاست تمرکز نیروهای محلی و فرامحلی دخیل در توسعه محله، هدایت اقدامات با هدف تجمیع نیروها،پرهیز از موازی کاری،تهیه بانک اطلاعاتی جامع محله برای پژوهش و پایش در جهت تحقق اهداف توسعه محلی؛

اهداف راهبردی:

  • توسعه و پایداری اجتماعی؛
  • توانمند سازی اجتماع محلی؛
  • ارتقای زیست پذیری و کیفیت زندگی؛
  • خدمات اجتماع محور(نیازها و مشکلات عمومی)؛
  • تقویت ابعاد پیشگیرانه،‌کنترلی و کاهش آسیبهای اجتماعی.

 

آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۳۹۹