کنفرانس بین المللی «رهیافت معنویت خداسو در مواجهه با کرونا»

تاریخ : ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

کنفرانس بین المللی «رهیافت معنویت خداسو در مواجهه با کرونا»