نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۵ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
  
داوودیمحمدپژوهشگاه علوم رفتاری / گروه علوم تربیتیدانشیار
راثی ورعیسیدجوادپژوهشکده علوم اسلامی / گروه حقوق و فقه اجتماعیدانشیار
رفیعیبهروزپژوهشگاه علوم رفتاری / گروه علوم تربیتیمربی
سالاری‌فرمحمد رضاپژوهشگاه علوم رفتاری / گروه روانشناسیاستادیار
سرخه ایاحسانپژوهشکده علوم اسلامی / گروه قرآن پژوهیاستادیار
سعیدی روشنمحمدباقرپژوهشکده علوم اسلامی / گروه قرآن پژوهیدانشیار
سلیمیعلیپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه جامعه شناسیاستادیار
شجاعیانمحمدپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه علوم سیاسی استادیار
شریفی نیامحمد ‌حسین‌پژوهشگاه علوم رفتاری / گروه روانشناسیاستادیار
شفیعیعباسپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه مدیریتاستادیار
شیدان شیدحسینعلیپژوهشکده علوم اسلامی / گروه فلسفه و کلام استادیار
شیروانیعلیپژوهشکده علوم اسلامی / گروه فلسفه و کلام دانشیار
طالبیمحمدحسینپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه علوم سیاسی دانشیار
طیب حسینیسیدمحمودپژوهشکده علوم اسلامی / گروه قرآن پژوهیدانشیار
عباسی فرداحمدپژوهشکده مطالعات و همکاری‌های حوزه و دانشگاه / دانشگاه اسلامیاستادیار
عبداللهی نیسیانیعلیپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه مدیریتاستادیار
فتحعلیخانیمحمدپژوهشکده علوم اسلامی / گروه فلسفه و کلام استادیار
فتحیعلیپژوهشکده علوم اسلامی / گروه قرآن پژوهیاستادیار
فولادیحفیظ اللهپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه جامعه شناسیاستادیار
قافیحسینپژوهشکده علوم اسلامی / گروه حقوق و فقه اجتماعیاستادیار