نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
  
حسینیان مقدمحسینپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلاماستادیار
خانجانىقاسمپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلاماستادیار
داداش‏ نژادمنصورپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامدانشیار
محمدیرمضانپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامدانشیار
مرادى نسب‏حسینپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلاماستادیار
هدایت‏ پناهمحمدرضاپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلاماستادیار