نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
  
حسینیسید رضاپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه اقتصاداستادیار
کاظمی نجف آبادیمصطفیپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه اقتصاداستادیار
کرمی اسفهمحمد حسینپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه اقتصاداستادیار
لشکریعلیرضاپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه اقتصاداستادیار
نظریحسن آقاپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه اقتصاداستاد