نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
  
بستان (نجفى)حسینپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه جامعه شناسیاستادیار
داوریمحمدپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه جامعه شناسیاستادیار
سلیمیعلیپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه جامعه شناسیاستادیار
فولادیحفیظ اللهپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه جامعه شناسیاستادیار
کافیمجیدپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه جامعه شناسیاستادیار
نصیریمهدیپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه جامعه شناسیاستادیار