نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
  
جوان آراستهحسینپژوهشکده علوم اسلامی / گروه حقوق و فقه اجتماعیاستادیار
حکیمیانعلی محمدپژوهشکده علوم اسلامی / گروه حقوق و فقه اجتماعیاستادیار
دانش پژوهمصطفیپژوهشکده علوم اسلامی / گروه حقوق و فقه اجتماعیدانشیار
راثی ورعیسیدجوادپژوهشکده علوم اسلامی / گروه حقوق و فقه اجتماعیدانشیار
قافیحسینپژوهشکده علوم اسلامی / گروه حقوق و فقه اجتماعیاستادیار
هوشمندحسینپژوهشکده علوم اسلامی / گروه حقوق و فقه اجتماعیاستادیار