نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
  
شجاعیانمحمدپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه علوم سیاسی استادیار
طالبیمحمدحسینپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه علوم سیاسی دانشیار