نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
  
توکلی طرقیمحمد هادیپژوهشکده علوم اسلامی / گروه فلسفه و کلام استادیار
شیدان شیدحسینعلیپژوهشکده علوم اسلامی / گروه فلسفه و کلام استادیار
شیروانیعلیپژوهشکده علوم اسلامی / گروه فلسفه و کلام دانشیار
فتحعلیخانیمحمدپژوهشکده علوم اسلامی / گروه فلسفه و کلام استادیار