نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
  
اسعدیمحمدپژوهشکده علوم اسلامی / گروه قرآن پژوهیدانشیار
باباییعلی اکبرپژوهشکده علوم اسلامی / گروه قرآن پژوهیدانشیار
سرخه ایاحسانپژوهشکده علوم اسلامی / گروه قرآن پژوهیاستادیار
سعیدی روشنمحمدباقرپژوهشکده علوم اسلامی / گروه قرآن پژوهیدانشیار
طیب حسینیسیدمحمودپژوهشکده علوم اسلامی / گروه قرآن پژوهیدانشیار
فتحیعلیپژوهشکده علوم اسلامی / گروه قرآن پژوهیاستادیار