نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
  
توکلیعبداللهپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه مدیریتدانشیار
خدمتیابوطالبپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه مدیریتاستادیار
شفیعیعباسپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه مدیریتدانشیار
عبداللهی نیسیانیعلیپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه مدیریتاستادیار
گائینیابوالفضلپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه مدیریتاستادیار