پرسش‌های متداول - پرسش های متداول حوزه پژوهش

تعداد بازدید:0

طرحی دارم که به نظرم با زمینه های پژوهشی پژوهشگاه همسو باشد نحوه همکاری چه شرایط و فرآیندی دارد؟


۱- انتخاب یکی از گروه های پژوهشگاه  که حوزه فعالیتش  با موضوع طرح شما سنخیت دارد  
۲- ارتباط با مدیر گروه مرتبط و ارائه موضوع پژوهش برای بررسی تناسب موضوع با ماموریت و رسالت گروه
۳- تهیه طرح نامه در صورت تائید موضوع توسط مدیر گروه و ارسال به گروه برای بررسی در شورای علمی گروه
۴- ارسال رزومه کاری برای گروه در صورت درخواست.

چگونه می توانم با پژوهشگاه همکاری پژوهشی داشته باشم؟

همکاری پژوهشی با پژوهشگاه تنها از طریق ارسال طرحنامه یا طرح آماده برای گروه مورد نظر یا هماهنگی با یکی از اساتید مرتبط با ایده/طرح شما امکان پذیر می باشد.