پرسش‌های متداول - پرسش های متداول حوزه پژوهش


طرحی دارم که به نظرم با زمینه های پژوهشی پژوهشگاه همسو باشد نحوه همکاری چه شرایط و فرآیندی دارد؟


۱- انتخاب یکی از گروه های پژوهشگاه  که حوزه فعالیتش  با موضوع طرح شما سنخیت دارد  
۲- ارتباط با مدیر گروه مرتبط و ارائه موضوع پژوهش برای بررسی تناسب موضوع با ماموریت و رسالت گروه
۳- تهیه طرح نامه در صورت تائید موضوع توسط مدیر گروه و ارسال به گروه برای بررسی در شورای علمی گروه
۴- ارسال رزومه کاری برای گروه در صورت درخواست.