آثار برگزیده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در جشنواره ها و رویدادهای علمی

آثار برگزیده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در جشنواره ها و رویدادهای علمی

عنوانمؤلفگروه جشنوارهدورهسالرتبه
روانشناسی رشد (1) با نگرش به منابع اسلامیعلی مصباح، محمد جواد زارعان، ناصر بی ریاا، مرتضی آقاتهرانی، سید احمد رهنمایی، عباس شاملی، ابوالحسن حقانی، ابوالفضل ساجدی، زیر نظر سید محمد غرویروان‌شناسیوزارت ارشاد1376تشویقی
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن(جلد 1)محمد فتحعلی خانی، علیرضا فصیحی زاده، علی نقی فقیهی، زیر نظر علیرضا اعرافیعلوم تربیتیکتاب سال حوزهدومین1378یکم
درآمدی بر حقوق اساسیمحمد حسین اسکندری ، اسماعیل دارابکلاییعلوم سیاسیکتاب سال حوزهدومین1378سوم
روش شناسی تفسیر قرآنمحمود رجبی ، علی اکبر باباییقرآن پژوهیکتاب سال حوزهدومین1379برگزیده
حقوق قراردادها در فقه امامیهسیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری، ابراهیم عبدی پورحقوقکتاب سال حوزهسومین1379تشویقی-
روش شناسی تفسیر قرآنمحمود رجبی ، علی اکبر باباییقرآن پژوهیکتاب سال حوزهسومین1379تشویقی
فلسفه قدرتسید عباس نبویعلوم سیاسیکتاب سال حوزهسومین1379تشویقی
مبانی فقهی اقتصاداسلامیمحمد مهدی کرمیاقتصادکنگره دبیرخانه دین پژوهانسومین1380برتر
سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت ـ تربیت فرزندسید علی حسینی زادهعلوم تربیتیکنگره دبیرخانه دین پژوهانسومین1380برتر
حقوق قراردادها در فقه امامیهسیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری، ابراهیم عبدی پورحقوقکتاب سال دانشجویینهمین1381شایسته تقدیر-
وبر و اسلامترجمه: حسین بستان، علی سلیمی، عبدالرضا علیزادهجامعه‌شناسیکتاب سال دانشجویینهمین1381سوم
مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی، اسلام و حقوق موضوعهجلال الدین قیاسی، حمید دهقان، قدرت اله خسروشاهیحقوقکتاب سال دانشجویینهمین1381دوم
شیخ مفید و تاریخ نگاری اسلامی(پایان نامه)قاسم خانجانیتاریخ اسلامپایان نامه سال دانشجوییهفتمین1381حائز رتبه
استراتژی رهبری امام خمینی (ره)عباس شفیعیمدیریتپایان نامه سال دانشجوییهفتمین1381حائز رتبه
دولت ممالیک و نقش سیاسی و تمدنی آن در تاریخ اسلامشهلا بختیاریتاریخ اسلامکتاب سال دانشجویینهمین1381شایسته تقدیر
اسلام و حقوق بین الملل خصوصیمصطفی دانش پژوهحقوقکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381برگزیده
نگرش علمی به هزینه و در آمد دولت اسلامیحسن آقا نظری و محمد تقی گیلک حکیم آبادیاقتصادکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381برگزیده
پژوهشی در سیره نبویرسول جعفریانتاریخ اسلامکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381برگزیده
جامعه شناسی معرفتعبدالرضا علیزادهجامعه‌شناسیکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381شایسته تشویق
مدیریت از دیدگاه اسلامعلی آقاپیروزمدیریتکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381شایسته تشویق
مکاتب تفسیریعلی اکبر باباییقرآن پژوهیکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381شایسته تشویق
تاریخ تشیعسید احمد رضا خضریتاریخ اسلامکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381شایسته تشویق
تحلیل زبان قرآنمحمد باقر سعیدی روشنقرآن پژوهیکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381برتر
جامعه شناسی کجرویعلی سلیمی ، محمد داوریجامعه‌شناسیکتاب سال حوزهچهارمین1381برگزیده
مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی، اسلام و حقوق موضوعهجلال الدین قیاسی، حمید دهقان، قدرت اله خسروشاهیحقوقکتاب سال حوزهچهارمین1381برگزیده
نقدی بر جایگزینی نرخ نسیه به جای نرخ بهرهحسن آقانظریاقتصادجشنواره دو سالانه اقتصاد اسلامیسومین1382سپاس گزاری-
عقل و اخلاق از دیدگاه غزالی و هیومحسنعلی شیدانشیدفلسفه و کلامکنگره دبیرخانه دین پژوهانپنجمین1382برتر
نهاد خانواده در اسلامحسین بستانجامعه‌شناسیکنگره دبیرخانه دین پژوهانپنجمین1382برتر
روانشناسی اجتماعی با نگرش بر منابع اسلامیمسعودآذربایجانی، محمدکاویانی، سید مهدی موسوی اصل، محمد رضا سالاری فر، اکبر عباسیروان‌شناسیکنگره دبیرخانه دین پژوهانپنجمین1382برتر
تربیت دینیمحمد داودیعلوم تربیتیکنگره دبیرخانه دین پژوهانپنجمین1382برتر
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن(جلد 3 )بهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانبیست و یکمین1382اول-
کتاب شناسی توصیفی ـ تحلیلی و تربیت دراسلامبهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب سال حوزهپنجمین1382برگزیده
مکاتب تفسیری (جلد اول)علی اکبرباباییقرآن پژوهیکتاب سال حوزهپنجمین1382دوم
اسلام و حقوق بین الملل خصوصیمصطفی دانش پژوهحقوقکتاب سال حوزهپنجمین1382سوم
جامعه شناسی معرفتعبدالرضا علیزادهجامعه‌شناسیکتاب سال دانشجویییازدهمین1383برگزیده
روانشناسی اجتماعی با نگرش بر منابع اسلامیمسعود آذربایجانیروان‌شناسیکتاب سال دانشجویییازدهمین1383برگزیده
تهیه و ساخت آزمون جهت گیری مذهبی با تکیه بر اسلاممسعود آذربایجانیروان‌شناسیکتاب سال حوزهششمین1383دوم
نابرابری و ستم جنسی از دیدگاه اسلام و فمنیسمحسین بستانجامعه‌شناسیکتاب سال حوزهششمین1383دوم
سیره تربیتی پیامبر(ص) و اهل بیت (ع) نگرشی بر آموزش با تاکید بر آموزشهای دینیسید علی حسینی زادهعلوم تربیتیکتاب سال حوزهششمین1383سوم
روانشناسی اجتماعی با نگرش بر منابع اسلامیمسعودآذربایجانی، محمدکاویانی، سید مهدی موسوی اصل، محمد رضا سالاری فر، اکبر عباسیروان‌شناسیکتاب سال حوزهششمین1383دوم
نگرش علمی به هزینه و در آمد دولت اسلامیحسن آقا نظری و محمد تقی گیلک حکیم آبادیاقتصادکتاب سال حوزهششمین1383سوم
قواعد فقه در قلمرو جزای اختصاصیاحمد حاجی ده آبادیحقوقپژوهش برتر دانشجویی (پایان نامه سال دانشجویی)پنجمین1384برگزیده-
مطالعه انتقادی آرای هیوم در فلسفه دینمحمد فتحعلی خانیفلسفه و کلامپژوهش برتر دانشجویی (پایان نامه سال دانشجویی)پنجمین1384شایسته تقدیر-
معرفت شناسی باور دینی از دیدگاه آلوین و پلانتینگاحسین عظیمی دختفلسفه و کلامپژوهش برتر دانشجویی (پایان نامه سال دانشجویی)پنجمین1384شایسته تقدیر-
نظریه پردازی در اقتصاد اسلامیحسن آقا نظریاقتصادجشنواره دو سالانه اقتصاد اسلامیسومین1384دوم
نظریه پردازی در اقتصاد اسلامیحسن آقا نظریاقتصادکنگره دبیرخانه دین پژوهانهفتمین1384دوم
روان شناسی تبلیغات با تاکید بر تبلیغات دینیمحمد کاویانیروان شناسیکنگره دبیرخانه دین پژوهانهفتمین1384دوم
جامعه شناسی معرفتعبدالرضا علیزاده مجید کافی حسین اژدری زادهجامعه‌شناسیکتاب سال حوزههفتمین1384دوم
جرم و جرم شناسیعلی سلیمیجامعه‌شناسیکتاب سال حوزههفتمین1384سوم
اصول و مبانی حکمت اشراقمهدی علیپورفلسفه علوم انسانیپایان نامه سال دانشجوییدهمین1385برتر
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۰۱ شهریور ۱۴۰۱