افتخارات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در جشنواره ها و رویدادهای علمی

آثار برگزیده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در جشنواره ها و رویدادهای علمی

رديفعنوانمؤلفگروه جشنوارهدورهسالرتبه
1روانشناسی رشد (1) با نگرش به منابع اسلامیعلی مصباح، محمد جواد زارعان، ناصر بی ریاا، مرتضی آقاتهرانی، سید احمد رهنمایی، عباس شاملی، ابوالحسن حقانی، ابوالفضل ساجدی، زیر نظر سید محمد غرویروان‌شناسیوزارت ارشاد-1376تشویقی-
2آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن(جلد 1)محمد فتحعلی خانی، علیرضا فصیحی زاده، علی نقی فقیهی، زیر نظر علیرضا اعرافیعلوم تربیتیكتاب سال حوزهدومین1378یكم-
3درآمدی بر حقوق اساسیمحمد حسین اسكندری ، اسماعیل دارابكلاییعلوم سیاسیكتاب سال حوزهدومین1378سوم-
4روش شناسی تفسیر قرآنمحمود رجبی ، علی اكبر باباییقرآن پژوهیکنگره دبیرخانه دین پژوهاندومین1379برگزیده-
5حقوق قراردادها در فقه امامیهسید مصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سید حسن وحدتی شبیری، ابراهیم عبدی پورحقوقکتاب سال حوزهسومین1379تشویقی-
6روش شناسی تفسیر قرآنمحمود رجبی ، علی اكبر باباییقرآن پژوهیکتاب سال حوزهسومین1379تشویقی-
7فلسفه قدرتسید عباس نبویعلوم سیاسیکتاب سال حوزهسومین1379تشویقی-
8مبانی فقهی اقتصاداسلامیمحمد مهدی كرمیاقتصادکنگره دبیرخانه دین پژوهانسومین1380پژوهش دینی برتر-
9سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت ـ تربیت فرزندسید علی حسینی زادهعلوم تربیتیکنگره دبیرخانه دین پژوهانسومین1380پژوهش دینی برتر-
10حقوق قراردادها در فقه امامیهجلیل قنواتی،سید حسن وحدتی شبیری،ابراهیم عبدی پور محقق داماد،یشان در لوح نیامده)حقوقكتاب سال دانشجویینهمین1381شایسته تقدیر-
11وبر و اسلامترجمه: حسین بستان، علی سلیمی، عبدالرضا علیزادهجامعه‌شناسیكتاب سال دانشجویینهمین1381سوم-
12مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه)جلال الدین قیاسی، حمید دهقان، قدرت اله خسروشاهیحقوقكتاب سال دانشجویینهمین1381دوم-
13شیخ مفید و تاریخ نگاری اسلامی(پایان نامه)قاسم خانجانیتاریخ اسلامپایان نامه سال دانشجوییهفتمین1381حائز رتبه (مقطع ارشد)-
14استراتژی رهبری امام خمینی (ره)عباس شفیعیمدیریتپایان نامه سال دانشجوییهفتمین1381حائز رتبه (مقطع ارشد)-
15دولت ممالیك و نقش سیاسی و تمدنی آن در تاریخ اسلامشهلا بختیاریتاریخ اسلامكتاب سال دانشجویینهمین1381شایسته تقدیر-
16اسلام و حقوق بین الملل خصوصیمصطفی دانش پژوهحقوقکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381پژوهش دینی برگزیده-
17نگرش علمی به هزینه و در آمد دولت اسلامیحسن آقا نظری و محمد تقی گیلك حكیم آبادیاقتصادکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381پژوهش دینی برگزیده-
18پژوهشی در سیره نبویرسول جعفریانتاریخ اسلامکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381پژوهش دینی برگزیده-
19جامعه شناسی معرفتعبدالرضا علیزادهجامعه‌شناسیکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381پژوهش شایان تشویق-
20مدیریت از دیدگاه اسلامعلی آقاپیروزمدیریتکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381پژوهش شایان تشویق-
21مكاتب تفسیریعلی اكبر باباییقرآن پژوهیکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381پژوهش شایان تشویق-
22تاریخ تشیعسید احمد رضا خضریتاریخ اسلامکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381پژوهش شایان تشویق-
23تحلیل زبان قرآنمحمد باقر سعیدی روشنقرآن پژوهیکنگره دبیرخانه دین پژوهانچهارمین1381پژوهش دینی برتر سال رتبه اول-
24جامعه شناسی كجرویعلی سلیمی ، محمد داوریجامعه‌شناسیكتاب سال حوزهچهارمین1381برگزیده-
25مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومیجلال الدین قیاسی، حمید دهقان، قدرت اله خسروشاهیحقوقكتاب سال حوزهچهارمین1381برگزیده-
26نقدی بر جایگزینی نرخ نسیه به جای نرخ بهرهحسن آقانظریاقتصادهمایش دو سالانه اقتصاد ایرانسومین1382سپاس گزاری-
27عقل و اخلاق از دیدگاه غزالی و هیومحسنعلی شیدانشیدفلسفه و كلامکنگره دبیرخانه دین پژوهانپنجمین1382پژوهش دینی برتر/ اول-
28نهاد خانواده در اسلامحسین بستانجامعه‌شناسیکنگره دبیرخانه دین پژوهانپنجمین1382پژوهش دینی برتر/ اول-
29روانشناسی اجتماعی با نگرش بر منابع اسلامیمسعودآذربایجانی، محمدكاویانی، سید مهدی موسوی اصل، محمد رضا سالاری فر، اکبر عباسیروان‌شناسیکنگره دبیرخانه دین پژوهانپنجمین1382پژوهش دینی برتر/ اول-
30تربیت دینیمحمد داودیعلوم تربیتیکنگره دبیرخانه دین پژوهانپنجمین1382پژوهش دینی برتر/ دوم-
31آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن(جلد 3 )بهروز رفیعیعلوم تربیتیكتاب سال جمهوری اسلامیبیست و یکمین1382سپاسگزاری (اول)-
32كتاب شناسی توصیفی ـ تحلیلی و تربیت دراسلامبهروز رفیعیعلوم تربیتیكتاب سال حوزهپنجمین1382برگزیده-
33مكاتب تفسیری (جلد اول)علی اكبرباباییقرآن پژوهیكتاب سال حوزهپنجمین1382برگزیده (دوم)-
34اسلام و حقوق بین الملل خصوصیمصطفی دانش پژوهحقوقكتاب سال حوزهپنجمین1382برگزیده (سوم)-
35جامعه شناسی معرفتعبدالرضا علیزادهجامعه‌شناسیكتاب سال دانشجویییازدهمین1383برگزیده-
36روانشناسی اجتماعی با نگرش بر منابع اسلامیمسعود آذربایجانیروان‌شناسیكتاب سال دانشجویییازدهمین1383برگزیده-
37تهیه و ساخت آزمون جهت گیری مذهبی با تکیه بر اسلاممسعود آذربایجانیروان‌شناسیكتاب سال حوزهششمین1383برگزیده (دوم)-
38نابرابری و ستم جنسی از دیدگاه اسلام و فمنیسمحسین بستانجامعه‌شناسیكتاب سال حوزهششمین1383برگزیده (دوم)-
39سیره تربیتی پیامبر(ص) و اهل بیت (ع) نگرشی بر آموزش با تاكید بر آموزشهای دینیسید علی حسینی زادهعلوم تربیتیكتاب سال حوزهششمین1383برگزیده (سوم)-
40روانشناسی اجتماعی با نگرش بر منابع اسلامیمسعودآذربایجانی، محمدكاویانی، سید مهدی موسوی اصل، محمد رضا سالاری فر، اکبر عباسیروان‌شناسیكتاب سال حوزهششمین1383برگزیده(دوم)-
41نگرش علمی به هزینه و در آمد دولت اسلامیحسن آقا نظری و محمد تقی گیلك حكیم آبادیاقتصادكتاب سال حوزهششمین1383برگزیده (سوم)-
42قواعد فقه در قلمرو جزای اختصاصیاحمد حاجی ده آبادیحقوقپژوهش برتر دانشجویی در لوح نهمین دوره انتخاب پایان نامه سال دانشجوییپنجمین1384برگزیده (مقطع دکتری)-
43مطالعه انتقادی آرای هیوم در فلسفه دینمحمد فتحعلی خانیفلسفه و کلامپژوهش برتر دانشجویی در لوح نهمین دوره انتخاب پایان نامه سال دانشجوییپنجمین1384شایسته تقدیر (مقطع دکتری)-
44معرفت شناسی باور دینی از دیدگاه آلوین و پلانتینگاحسین عظیمی دختفلسفه و کلامپژوهش برتر دانشجویی در لوح نهمین دوره انتخاب پایان نامه سال دانشجوییپنجمین1384شایسته تقدیر (مقطع دکتری)-
45نظریه پردازی در اقتصاد اسلامیحسن آقا نظریاقتصادجشنواره دو سالانه اقتصاد اسلامیسومین1384دوم-
46نظریه پردازی در اقتصاد اسلامیحسن آقا نظریاقتصادکنگره دبیرخانه دین پژوهانهفتمین1384پژوهش دینی رتبه دوم-
47روان شناسی تبلیغات با تاکید بر تبلیغات دینیمحمد کاویانیروان شناسیکنگره دبیرخانه دین پژوهانهفتمین1384پژوهش دینی رتبه دوم-
48جامعه شناسی معرفتعبدالرضا علیزاده مجید کافی حسین اژدری زادهجامعه‌شناسیكتاب سال حوزههفتمین1384برگزیده رتبه دوم-
49جرم و جرم شناسیعلی سلیمیجامعه‌شناسیكتاب سال حوزههفتمین1384برگزیده رتبه سوم-
50اصول و مبانی حکمت اشراقمهدی علیپورفلسفه علوم انسانیپایان نامه سال دانشجوییدهمین1385برگزیده رتبه برتر (مقطع دکتری)-
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۱۶ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ فروردین ۱۴۰۳