مطالب مرتبط با کلید واژه

اولویت پژوهشی


محورها، موضوعات و اولویت های پژوهشی

محورها، موضوعات و اولویت های پژوهشی

گروه علوم تربیتی 1) فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی    1. فلسفه ساحت‌های تعلیم و تربیت اسلامی (مبانی، اهداف، چیستی، چرایی) فلسفه تربیت دینی فلسفه تربیت اعتقادی فلسفه تربیت عبادی فلسفه تربیت اخلاقی فلسفه تربیت سیاسی و اجتماعی فلسفه تربیت زیبایی‌شناختی فلسفه تربیت حرفه‌ای    2. مطالعات مقایسه‌ای، انتقادی، ...