دکتر عباس شفیعی

دکتر عباس شفیعی

پست الکترونیکی:

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

درآمدی بر رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی: سطح تحلیل فردی

درآمدی بر رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی: سطح تحلیل فردی

پدیدآورنده: دکتر عباس شفیعی

قیمت : ۴۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

رویکرد اسلامی به‌مدیریت رفتارسازمانی در سطح سازمان

رویکرد اسلامی به‌مدیریت رفتارسازمانی در سطح سازمان

پدیدآورنده: دکتر عباس شفیعی

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

رهبری و تحول سازمانی در اسلام

رهبری و تحول سازمانی در اسلام

پدیدآورنده: دکتر عباس شفیعی

قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

الگوی رهبری امام خمینی(ره)

الگوی رهبری امام خمینی(ره)

پدیدآورنده: دکتر عباس شفیعی

قیمت : ۴۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی (سطح گروه)

رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی (سطح گروه)

قیمت : ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۵

مدیریت در اسلام

مدیریت در اسلام

قیمت : ۴۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸