مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیریت امور پژوهشی


مدیریت پژوهش و همکاری های علمی بین المللی

مدیریت پژوهش و همکاری های علمی بین المللی

شرح وظایف: -    دبیری شورای پژوهشی پژوهشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا. -    انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی پژوهشگاه با توجه به سیاستهای صنعتی،  اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق گردآوری و محاسبه ...