مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر کافی


دکتر احمد احمدی امروزه نماد کامل و جامع بحث تحقق همکاری حوزه و دانشگاه است.

دکتر احمد احمدی امروزه نماد کامل و جامع بحث تحقق همکاری حوزه و دانشگاه است.

دکتر مجید کافی معاون پژوهشی، آموزشی و فناوری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: مرحوم دکتر احمدی هم به لحاظ اجرایی و هم به لحاظ علمی در راستای تحقق همکاری حوزه و دانشگاه بسیار کوشش کردند و ما می‌توانیم ادعا کنیم مرحوم دکتر احمدی امروزه نماد کامل و جامع بحث تحقق همکاری حوزه و دانشگاه است.

ادامه مطلب
فعالیت بیش‌تر پژوهشکده مطالعات و همکاری‌های حوزه و دانشگاه با جذب هیئت علمی

فعالیت بیش‌تر پژوهشکده مطالعات و همکاری‌های حوزه و دانشگاه با جذب هیئت علمی

رئیس پژوهشکده مطالعات و همکاری‌های حوزه و دانشگاه گفت: برای فعالیت بیش‌تر این پژوهشکده درصدد هستیم با جذب هیئت علمی برای گروه‌‌ها، تا یک سال آینده فعالیت پژوهشکده با هیئت علمی اختصاصی خود دنبال شود.

ادامه مطلب