دستاوردها

خدمات اجتماعی دانش بنیان

خدمات اجتماعی دانش بنیان

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، به منظور رفع نیازهای جامعه با بهره گیری از ظرفیت های موجود، هم عرض با تولیدات پژوهشی به دنبال فعال نمودن ایده های فناورانه بوده است.

بیشتر