دستاوردها

ارتباط با جامعه و صنعت

ارتباط با جامعه و صنعت

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، به منظور رفع نیازهای جامعه با بهره گیری از ظرفیت های موجود، هم عرض با تولیدات پژوهشی به دنبال فعال نمودن ایده های فناورانه بوده است.

بیشتر