کتاب‌ها

نمایش 37 تا 54 مورد از کل 131 مورد

تاریخ علم در تمدن اسلامی

تاریخ علم در تمدن اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

تاریخ سلجوقیان در سرزمین شام

تاریخ سلجوقیان در سرزمین شام

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمدسهیل طَقّوش
ترجمه و نگارش: لیدا مودّت

قیمت : ۱۷۸٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

تاریـخ اسـلام در شبه قارّه هند

تاریـخ اسـلام در شبه قارّه هند

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمود صادقی علوی

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی جهان اسلام

تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی جهان اسلام

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

تاریخ تشیع در کردستان

تاریخ تشیع در کردستان

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: کیومرث عظیمی

قیمت : ۲۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

تاریخ‌نگاری محلی اسلامی‌ـ ایرانی‌در شبه قاره هند

تاریخ‌نگاری محلی اسلامی‌ـ ایرانی‌در شبه قاره هند

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمدحسین ریاحی

قیمت : ۲۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

تطورشناسی سیره‌نگاری: با تکیه بر نقش اصحاب امامان

تطورشناسی سیره‌نگاری: با تکیه بر نقش اصحاب امامان

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۴۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

نقد و بررسی طبقه‌بندی علوم در تمدن اسلامی با تاکید بر نقش ایرانیان

نقد و بررسی طبقه‌بندی علوم در تمدن اسلامی با تاکید بر نقش ایرانیان

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۳۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

تاریخ‌نگاری مصر و شام در دوره ایوبیان

تاریخ‌نگاری مصر و شام در دوره ایوبیان

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

تاریخ سیاسی، فرهنگی واجتماعی تشیع در آذربایجان

تاریخ سیاسی، فرهنگی واجتماعی تشیع در آذربایجان

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۲۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

خاندانهای شیعه: خاندان ابورافع

خاندانهای شیعه: خاندان ابورافع

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۹۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

دانشنامه سیره نبوی ۳

دانشنامه سیره نبوی ۳

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

تاریخ سیاسی ــ اجتماعی مصر پس از اسلام

تاریخ سیاسی ــ اجتماعی مصر پس از اسلام

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: فیروز آزادی

قیمت : ۱۴۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

منابع تاریخی شیعه تا قرن پنجم

منابع تاریخی شیعه تا قرن پنجم

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۲۶۷٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

دولت ادریسیان

دولت ادریسیان

ناشر : پپژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

کتاب مغازی یونس بن بکیر

کتاب مغازی یونس بن بکیر

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

تاریخ‌نگاری یونس بن بکیر در تدوین سیره نبوی

تاریخ‌نگاری یونس بن بکیر در تدوین سیره نبوی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۹۲٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

حیات علمی و فرهنگی شیعیان امامیه از قرن پنجم تا نیمه قرن هفتم

حیات علمی و فرهنگی شیعیان امامیه از قرن پنجم تا نیمه قرن هفتم

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمدطاهر یعقوبی

قیمت : ۱۳۹٬۰۰۰ ریال