کتاب‌ها

نمایش 199 تا 216 مورد از کل 533 مورد

رژیم حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران

رژیم حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

مطالعه تطبیقی حقوق جزاى عمومى (جلد سوم)

مطالعه تطبیقی حقوق جزاى عمومى (جلد سوم)

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

نظام اداری در سیره و سنت نبوی

نظام اداری در سیره و سنت نبوی

پدیدآورنده: حمید زارع

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

نظریات عدالت توزیعی

نظریات عدالت توزیعی

پدیدآورنده: سیدهادی عربی

قیمت : ۴۵۷٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

اوراق منفعت

اوراق منفعت

پدیدآورنده: مجید حبیبیان نقیبی

قیمت : ۱۱۶٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

زوج درمانی با روی‌آورد اسلامی

زوج درمانی با روی‌آورد اسلامی

قیمت : ۳۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

اصول روان‌درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامی

اصول روان‌درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامی

قیمت : ۴۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

برخورد ایدئولوژی ها در ترکیه

برخورد ایدئولوژی ها در ترکیه

پدیدآورنده: مائده ارکان

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

تاریخ تشیع در کردستان

تاریخ تشیع در کردستان

پدیدآورنده: کیومرث عظیمی

قیمت : ۲۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

تاریخ‌نگاری محلی اسلامی‌ـ ایرانی‌در شبه قاره هند

تاریخ‌نگاری محلی اسلامی‌ـ ایرانی‌در شبه قاره هند

پدیدآورنده: محمدحسین ریاحی

قیمت : ۶۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

تطورشناسی سیره‌نگاری: با تکیه بر نقش اصحاب امامان

تطورشناسی سیره‌نگاری: با تکیه بر نقش اصحاب امامان

قیمت : ۴۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

تاریخ‌نگاری مصر و شام در دوره ایوبیان

تاریخ‌نگاری مصر و شام در دوره ایوبیان

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵