فهرست تفاهم نامه ها

سالسازمان طرف تفاهم نامه / قراردادنوع تفاهم نامه یا قراردادامضاء کننده تفاهم نامه یا قراردادموضوع، هدف، محورها، زمینه های همکاری تفاهم نامه / قرارداد
77دانشگاه مفیدقرارداد همکاریدانشگاه مفید و دفتر همکاری حوزه و دانشگاه در زمینه تبادل اطلاعات موارد زیر را متعهد می شوند: 1. تکثیر نوارهای کاست و ویدئویی درسی و کمک درسی مورد نیاز یکی از دو مرکز؛ 2. تکثیر جزوات آموزشی و پژوهشی مورد نیاز موجود در کتابخانه دو مرکز؛ 3. تکثیر کتب مورد نیاز موجود در کتابخانه دو مرکز؛ 4. تبادل کتب تکراری یکی از دو مرکز مورد نیاز آن نبوده و مرکز دیگر به آن نیاز دارد؛ 5. امکان استفاده از کتابخانه های دو مرکز برای محققان. - تبصره 1: هزینه تکثیر به عهده مرکز دریافت کننده است. - تبصره 2: تکثیر طبق صلاحدید مرکز تحویل دهنده بوسیله آن مرکز دریافت کننده صورت می گیرد. - تبصره 3: در تبادل جزوات، کتاب ها و نوارها تعادل نسبی امور مورد تبادل رعایت شود. تبصره 4: مدت قرارداد شش ماه است. قرارداد فوق در مورخ 1377/08/19 به امضای طرفین رسید.
84مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیماتفاهم نامه همکاری علمی - پژوهشیماده 1). تعریف: به منظور ارتقای سطح همکاری علمی – پژوهشی و بهره گیری بهینه از امکانات موجود جهت تحقق اهداف مشترک، این تفاهم نامه میان«پیوهشگاه حوزه و دانشگاه» و «مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما» که به ترتیب «پژوهشگاه» و «مرکز پژوهش ها» نامیده می شوند، تنظیم و با تشریک مساعی طرفین، مفاد آن در صورت نیاز در چارچوب قراردادهای مشخص جداگانه اجرا خواهد شد. ماده2).زمینه های همکاری: 1. ارائه اطلاعات مورد نیاز و فراهم آوردن تمهیدات لازم توسط مرکز پژوهش ها جهت مشارکت محققان پژوهشگاه در اجرای طرح های آن مرکز؛ 2. همکاری در جهت استفاده از محققان دو مرکز از کتابخانه های یکدیگر؛ 3. مبادله آثار منتشر شده دو مرکز؛ 4. برگزاری سمینارها و نشست های تخصصی مشترک؛ 5. انتشار کتب و مجلات مشترک و همکاری طرفین در خصوص ارائه مقالات علمی برای چاپ در نشریات یکدیگر؛ 6. ارائه اولویت های تحقیقاتی به یکدیگر به منظور پرهیز از انجام پژوهش های تکراری و یا مشارکت در انجام پژوهش. - تبصره: هر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورتی که طرفین تمایل به اجرای آن داشته باشند می تواند موضوع همکاری واقع شود.
91مجمع عالی حکمت اسلامی
91مرکز فقهی ائمه اطهار
91مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
91شورای توسعه فرهنگ قرآنی
91انجمن رفتار سازمانی
92دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد تهران شمال
92صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشورتفاهم نامه اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان: «گامی به سوی جامعه شناسی اسلامی: با تاکید بر مؤلفه های پارادایمی علوم انسانی اسلامی و نظریه ارتباط علوم اجتماعی قرآن»این تفاهم نامه بین صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، که در این تفاهم نامه طرف اول نامیده می شود و آقای مجید کافی فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه 1214 صادره از اصفهان با کد ملی 1286721709 به آدرس قم، شهرک پردیسان، خیابان دانشگاه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تلفن: 09124528576 و دارای حساب 0339715746007 که در این تفاهم نامه طرف دوم نامیده می شود، منعقد گردید. ماده یک). موضوع تفاهم نامه: اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان "گامی به سوی جامعه شناسی اسلامی: با تأکید بر مؤلفه های پارادایمی علوم انسانی اسلامی و نظریه ارتباط اجتماعی قرآن" به شماره 91005060 مصوب جلسه مورخ 18 شهریور 1392 کارگروه معارف و علوم اسلامی صندوق (با توجه به مصوبه مورخ 91/08/04 کمیته تخصصی مبنی بر تفویض اختیار به کارگروه ها برای تصویب طرح های پژوهشی تا سقف 250000000 ریال) و منطبق بر خدماتی که جزئیات آن در فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی درج گردیده است. - تبصره 1: محل اجرای طرح پژوهشگاه حوزه و دانشگاه می باشد.
92مجموعه بین المللی مالتی وریسیتی؛ مالزی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴۱ مورد.

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۹