برگزاری کارگاه آموزشی نقش تأمین اجتماعی در تحقق اقتصاد مقاومتی

۲۹ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۱:۰۵ کد : ۲۵۰۴۷ اخبار
پژوهشگاه حوزه ودانشگاه با همكاري دانشگاه صنعتي قم كارگاه آموزشي نقش تأمين اجتماعي در تحقق اقتصاد مقاومتي را در روز دوشنبه 27 بهمن در دانشگاه صنعتي قم برگزار كرد.
به گزارش واحد خبر روابط عمومي، اين كارگاه بنا به تقاضاي دانشگاه صنعتي قم و به منظور ارائه به اساتيد و دانشجويان اين دانشگاه تشكيل شد و مدرس آن سيدرضا حسيني استاديار گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بود.
در اين كارگاه يكروزه مباحثي نظير چارچوب مفهومي اقتصاد مقاومتي و تامين اجتماعي و تفاوت آنها با مفاهيم مرتبط، اهميت و ضرورت اقتصاد مقاومتي با رويكرد تامين اجتماعي و  نقش تامين اجتماعي در اقتصاد مقاومتي مطرح شد.
همچنين معيارهاي سنجش مقاومت پذيري اقتصادي در بعد تامين اجتماعي، وضعيت فعلي تامين اجتماعي ايران از نظر شاخص هاي مقاومت پذيري اقتصادي و راهكارهاي بهبود وضعيت موجود از جمله موضوعاتي بود كه در اين كارگاه ارائه شد.

نظر شما :