همایش بین المللی حقوق عمومی در قرآن کریم - دانشگاه شهید بهشتی آبان 1391

۰۸ آبان ۱۳۹۱ | ۱۱:۲۸ کد : ۲۵۳۸۹ اخبار


همایش بین المللی
حقوق عمومی در قرآن کریم

زمان: 15 آبان 1391

مکان: دانشگاه شهید بهشتی. مرکز همایش های بین المللی


مهلت ارسال چکیده:
31 اردیبهشت‌ 1391
 
محورهای همایش:
محور اول: حقوق و آزادیهای اساسی در قرآن کریم
کرامت انسان در قرآن کریم، مفهوم حق و تکلیف در قرآن کریم، اصل آزادی در قرآن کریم، اصل برابری در قرآن کریم، آزادی اندیشه و بیان در قرآن کریم، آزادی احزاب و تشکل ها در قرآن کریم، حق انتخاب و تعیین سرنوشت در قرآن کریم، حق نظارت و انتقاد نسبت به حاکمان در قرآن کریم( با توجه به اصل امر به معروف و نهی از منکر)، حریم خصوصی در قرآن کریم، حقوق اقلیت‌ها در قرآن کریم، حقوق زن در قرآن کریم،‌ حق امنیت فردی در قرآن کریم، حق مالکیت و آزادی‌های اقتصادی در قرآن کریم، حق بر تأمین اجتماعی در قرآن کریم، حقوق شهروندی در قرآن کریم، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرآن کریم
 
 
محور دوم: دولت و حکمرانی در قرآن کریم
مشروعیت حکومت در قرآن کریم، تشکیل و انتقال حکومت در قرآن کریم، شرایط زمامدار در قرآن کریم، چگونگی حکمرانی در قرآن کریم، وظایف و اختیارات حکومت در قرآن کری، حدود اختیارات حکومت برای مداخله در حقوق اشخاص شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت حکومت در قرآن کریم، حاکمیت قانون در قرآن کریم، نقش قرآن کریم در قانونگذاری
 
دبیرخانه همایش:
تهران، دانشگاه شهید بهشتی، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی
 تلفن/نمابر: 13- 22431912
 
رایانامه:


نظر شما :